Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:37

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 21:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But afterward he sent his son to them, saying, 'They will respect my son.'
NA26 – ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν (5656) πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων, (5723) Ἐντραπήσονται (5691) τὸν υἱόν μου.
WH – υστερον δε απεστειλεν (5656) προς αυτους τον υιον αυτου λεγων (5723) εντραπησονται (5691) τον υιον μου
PES – ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܪܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain