Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:55

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard
Matthew 27:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Many women were there looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee while ministering to Him.
NA26 – Ἦσαν (5713) δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, (5723) αἵτινες ἠκολούθησαν (5656) τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι (5723) αὐτῷ·
WH – ησαν (5707) δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι (5723) αιτινες ηκολουθησαν (5656) τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι (5723) αυτω
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain