Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:24

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore everyone who hears these words of Mine and acts on them, may be compared to a wise man who built his house on the rock.
NA26 – Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει (5719) μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ (5719) αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται (5701) ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν (5656) αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.
WH – πας ουν οστις ακουει (5719) μου τους λογους [ [τουτους] | τουτους ] και ποιει (5719) αυτους ομοιωθησεται (5701) ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν (5656) αυτου την οικιαν επι την πετραν
PES – ܟ݁ܽܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain