Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When I saw Him, I fell at His feet like a dead man. And He placed His right hand on me, saying, ""Do not be afraid; I am the first and the last,
NA26 – Καὶ ὅτε εἶδον (5627) αὐτόν, ἔπεσα (5627) πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν (5656) τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ ἐμὲ λέγων, (5723) Μὴ φοβοῦ· (5737) ἐγώ εἰμι (5748) πρῶτος καὶ ἔσχατος,
WH – και οτε ειδον (5627) αυτον επεσα (5627) προς τους ποδας αυτου ως νεκρος και εθηκεν (5656) την δεξιαν αυτου επ εμε λεγων (5723) μη φοβου (5737) εγω ειμι (5719) ο πρωτος και ο εσχατος
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain