Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same;
NA26 – οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν (5748) φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις (5719) δὲ μὴ φοβεῖσθαι (5738) τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, (5720) καὶ ἕξεις (5719) ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·
WH – οι γαρ αρχοντες ουκ εισιν (5719) φοβος τω αγαθω εργω αλλα τω κακω θελεις (5719) δε μη φοβεισθαι (5738) την εξουσιαν το αγαθον ποιει (5720) και εξεις (5692) επαινον εξ αυτης
PES – ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain