Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:25

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 3:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. {This was} to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed;
NA26 – ὃν προέθετο (5639) θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων (5761) ἁμαρτημάτων
WH – ον προεθετο (5639) ο θεος ιλαστηριον δια [ | [της] ] πιστεως εν τω αυτου αιματι εις ενδειξιν της δικαιοσυνης αυτου δια την παρεσιν των προγεγονοτων (5756) αμαρτηματων
PES – ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܳܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܚܛܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain