Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:8

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Philippians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish so that I may gain Christ,
NA26 – ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι (5736) πάντα ζημίαν εἶναι (5750) διὰ τὸ ὑπερέχον (5723) τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, (5681) καὶ ἡγοῦμαι (5736) σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω (5661)
WH – αλλα μενουνγε και ηγουμαι (5736) παντα ζημιαν ειναι (5721) δια το υπερεχον (5723) της γνωσεως χριστου ιησου του κυριου μου δι ον τα παντα εζημιωθην (5681) και ηγουμαι (5736) σκυβαλα ινα χριστον κερδησω (5661)
PES – ܐܳܦ݂ ܚܳܫܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܶܣܪܶܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܙܶܒ݂ܠܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܬ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain