corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.17.03.28
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #1381 - δοκιμάζω

Transliteration
dokimázō
Phonetics
dok-im-ad'-zo  
Word Origin
from (1384)
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:255,181
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to test, examine, prove, scrutinise (to see whether a thing is genuine or not), as metals
  2. to recognise as genuine after examination, to approve, deem worthy
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 974 ‑ בָּחַן (baw‑khan');  977 ‑ בָּחַר (baw‑khar');  2713 ‑ חָקַר (khaw‑kar');  3365 ‑ יָקַר (yaw‑kar');  6884 ‑ צָרַף (tsaw‑raf');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (23) NAS (22) HCS (23)
Luke 2
Romans 4
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
1 John 1
Luke 2
Romans 4
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 2
1 Timothy 1
1 Peter 1
1 John 1
Luke 3
Romans 4
1 Corinthians 3
2 Corinthians 3
Galatians 1
Ephesians 1
Philippians 1
1 Thessalonians 3
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
1 John 1
BYZ TIS TR
V-AAI-1P 1
V-AAI-3P 2
V-AAN 1
V-AAS-2P 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3S 1
V-PAM-2P 4
V-PAM-3S 2
V-PAN 3
V-PAP-DSM 1
V-PAP-NPM 2
V-PAP-NSM 1
V-PPM-3P 1
V-PPP-GSN 1
V-RPI-1P 1
V-AAI-1P 1
V-AAI-3P 1
V-AAN 1
V-AAS-2P 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3S 1
V-PAM-2P 4
V-PAM-3S 1
V-PAN 3
V-PAP-DSM 1
V-PAP-NSM 1
V-PPM-3P 1
V-PPP-GSN 1
V-RPI-1P 1
V-AAI-1P 1
V-AAI-3P 2
V-AAN 1
V-AAS-2P 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3S 1
V-PAM-2P 3
V-PAM-3S 2
V-PAN 3
V-PAP-DSM 1
V-PAP-NPM 1
V-PAP-NSM 1
V-PPM-3P 1
V-PPP-GSN 1
V-RPI-1P 1
NA WH
N-DSF 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-3S 1
V-PAPNSM 1
V-AAI-1P 2
V-AAI-3P 1
V-AAN 1
V-AAS-2P 1
V-FAI-3S 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3S 1
V-PAM-2P 3
V-PAM-3S 2
V-PAN 6
V-PAP-DSM 1
V-PAP-NPM 1
V-PAP-NSM 1
V-PPM-3P 1
V-PPP-GSN 1
V-RPI-1P 1


Thayer's Expanded Definition
 δοκιμάζω; (future δοκιμάσω); 1aorist ἐδοκίμασά; passive, (present δοκιμάζομαι); perfect δεδοκίμασμαι; (δόκιμος); the Sept. chiefly for בָּחַן; as in Greek writings from ( Herodotus, Thucydides), Xenophon, and Plato onward, to try;

1. to test, examine, prove, scrutinize (to see whether a thing be genuine or not), as metals: χρυσίον διά πυρός ( Isocrates, p. 240d. (i. e. Panathen. § 14); ad Demon., p. 7b. (here Bekker βασανίζομεν); the Sept., Proverbs 8:10; Sirach 2:5; Wisdom of Solomon 3:6; ἄργυρον, Proverbs 17:3 (cf. Zechariah 13:9)), 1 Peter 1:7; other things: Luke 12:56; Luke 14:19; 2 Corinthians 8:8; Galatians 6:4; 1 Thessalonians 2:4; 1 Thessalonians 5:21; τά διαφέροντα, Romans 2:18; Philippians 1:10 (others refer these passages to 2; see διαφέρω, 2b.); men, 1 Timothy 3:10 (in the passive); ἑαυτόν, 1 Corinthians 11:28; 2 Corinthians 13:5 (cf. ἐξετάζειν ἑαυτόν, Xenophon, mem. 2,5, 1,4); Θεόν, Hebrews 3:9 ( R G, from Psalm 94:9 (Psalm 95:9>); on the sense of the phrase see πειράζω, 2d. β.); τά πνεύματα, followed by εἰ whether etc. 1 John 4:1; followed by indirect discourse, Romans 12:2; 1 Corinthians 3:13; Ephesians 5:10.

2. to recognize as genuine after examination, to approve, deem worthy: 1 Corinthians 16:3; τινα σπουδαῖον ὄντα, 2 Corinthians 8:22; ἐν δοκιμάζει for ἐν τούτῳ, δοκιμάζει in that which he approves, deems right, Romans 14:22; δεδοκιμάσμεθα ὑπό τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι τό εὐαγγέλιον we have been approved by God to be entrusted with the business of pointing out to men the way of salvation, 1 Thessalonians 2:4; our οὐκ ἐδοκίμασαν τόν Θεόν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει they did not think God worthy to be kept in knowledge, Romans 1:28. (On δοκιμάζω (as compared with πειράζω) see Trench, § lxxiv.; Cremer, under the word πειράζω. Compare: ἀποδοκιμάζω.)

δοκιμασία, δοκιμασίας, , a proving, putting to the proof: πειράζειν ἐν δοκιμασία to tempt by proving, Hebrews 3:9 L T Tr WH. (( Lysias), Xenophon, Plato, Demosthenes, Polybius, Plutarch, others; λίθος δοκιμασίας, Sirach 6:21.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δοκιμάζω

(< δόκιμος ),

[in LXX chiefly for H974;]

1. primarily of metals (Proverbs 8:10; Proverbs 17:3, Sirach 2:5, Wisdom of Solomon 3:6), to test, try, prove (in the hope and expectation that the test will prove successful, v. reff. s. Syn.): χρυσίον , 1 Peter 1:7; other things, Luke 12:56; Luke 14:19, 2 Corinthians 8:8, Galatians 6:4, 1 Thessalonians 2:4; 1 Thessalonians 5:21; τὰ διαφέροντα , Romans 2:18, Philippians 1:10 (R, mg., but v. infr.); πνεύματα , 1 John 4:1; of men, 1 Timothy 3:10 (pass.); ἑαυτόν , 1 Corinthians 11:28, 2 Corinthians 13:5; seq. subst. clause, Romans 12:2, 1 Corinthians 3:13, Ephesians 5:10.

2. As the result of trial, to approve, think fit: Romans 1:28; Romans 14:22, 1 Corinthians 16:3, 2 Corinthians 8:22, 1 Thessalonians 2:4 (δεδοκιμάσμεθα ); τὰ διαφέροντα , Romans 2:18, Philippians 1:10, R, txt. (but v. supr.; cf. διαφέρω ).†

** δοκιμασία , -ας ,

(< δοκιμάζω ),

[in LXX: Sirach 6:21 *;]

a testing, proving: Hebrews 3:9 (LXX).†

SYN.: πειράζω G3985 (v. Tr., Syn., LXXiv; Cremer, 494 ff., 699 ff.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

δοκιμάζω is not uncommon in its primary sense of ";testing."; Syll 522.14 (iii/B.C.) δοκιμάζειν δὲ τὰ ἱερεῖα τοὺς προβούλους, with other officials. P Ryl II. 114.35 (c. A.D. 280) . . .] κατὰ τὸ δικαιότατον δοκιμάσει ὁ κράτιστος [ἐπιστράτηγο ]̓, ";his excellency the epistrategus shall sift the matter with the utmost equity."; So still in vi/vii A.D., P Oxy I. 128 verso.9 ἵνα τὸ παριστάμενον ἐπ᾽ αὐτῷ δοκιμάσῃ, ";in order that you may judge of his present condition"; (Edd). P Flor II. 119.4 (A.D. 254) ὅπως δοκ [ιμάσας γρά ]ψη ̣ς μοι εἰ οὕτως ἔχ ̣[ει, ";that after inquiry you may write to me whether it is so."; P Gen I. 32.8 (A.D. 148), of an inspector of calves for sacrifice—καὶ δοκιμάσας ἐσφράλ [ισα ὡς ] ἔστιν καθαρός. From ";proving"; to ";approving"; was a step taken long before these documents were written, so that the ambiguity which meets us in Romans 2:18 and Philippians 1:10 is based on the normally coexisting uses. So in the earliest known marriage-contract, P Eleph 1.10 (B.C. 311–0) (= Selections, p. 3) differences between husband and wife are to be settled by three men—οὓς ἂν δοκιμάζωσιν ἀμφότεροι, ";whom both shall approve,"; and in P Fay 106.23 (c. A.D. 140) a plea for exemption from certain public services is put forward on behalf of physicians, and especially of those who have ";passed the examination"; like the petitioner—μάλ [ι ]στα [δὲ οἱ δε ]δοκιμασμένοι ὥσπερ κἀγ [ : cf. Syll 371.9 (time of Nero) ἀνὴ [ρ ] δεδοκιμασμένος τοῖς θείοις κριτηρίοις τῶν Σεβαστῶν ἐπί τε τῇ τέχνῃ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῇ κοσμιότητι τῶν ἠθῶν —a character certificate and an examination, to qualify for M.B. In the inscrr. indeed the verb is almost a term. techn. for passing as fit for a public office : see Milligan Thess. p. 18. So OGIS 90.3 (the Rosetta Stone–B.C. 196) ὃν (sc. Πτολεμαῖον Ἐπιφανῆ) ὁ Ἥφαιστος ἐδοκίασεν, i.e. ";examinatum probavit ideoque regem constituit"; (Dittenberger) : the same phrase meets us in a Munich papyrus, Chrest. I. 109.10 (end of iii/B.C.), of Ptolemy Philopator, ὃν ὁ Ἥφαιστος ἐδοκ [ίμασεν, ὧι ὁ Ἥλιος ἔδωκεν τὸ κρ ]άτος. Hence comes a meaning hardly distinguishable from δοκεῖν, as in P Petr III. 41 verso .10 ]ποτέρως οὖν καὶ σὺ δοκιμάζεις, οὕτ ̣ως [ἔσ ]ται, ";whichever way, then, you also approve of, so it shall be"; (Edd.). P Oxy VI. 928.7 (ii/iii A.D.) φανερόν σοι ποιῶ ἵνα ἐὰν δοκιμάσῃς ποιήσῃς πρὶν προλημφθῆναι, ";I therefore inform you, in order that if you think fit you may act before she is entrapped"; (Edd.) with reference to a plot against a girl, P Giss I. 40 ii. 10 (A.D. 215) δηλωταιον (? δηγλοποιεῖν) [ ]δοκίμασα, P Tebt II. 326.10 (c. A.D. 266) τὸν ἴδιον ἐμαυτῆς ἀδελφὸν. . . δοκιμάσασα προ [στ ]ήσεσθαι γνησίως τοῦ παιδίου, ";having found that my own brother will honourably protect the child"; (Edd.), P Oxy I. 71 i. 18 (A.D. 303) κελενσαι εἴ σοι δοκοῖ ἢ τῷ στρατηγῷ ἢ ᾧ ἐὰν δοκιάσῃς, ";to instruct, if you will, the strategus or any other magistrate whom you may sanction"; (Edd.). For a verb δοκιμάω, unknown to LS, see P Tebt I. 24.78 (B.C. 117) καθότι [ ]ν ̣ δοκ ̣ι ̣μήσῃς, P Oxy III. 533.24 (ii/iii A.D.) ὃν ἐ [ὰν δ ]οκιμᾷς, and cf. Mayser Gr. p. 459, also below s.v. δοκιμή. Note that δοκιμόω is old, at any rate in its Aeolic form δοκίμωμι, found in Sappho, and in the learned Aeolic of Julia Balbilla, in the suite of Hadrian, Kaibel 991.7.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
δεδοκίμακας δεδοκιμασμεθα δεδοκιμάσμεθα δεδοκιμασμένοις δεδοκιμασμένον δεδοκιμασμένους δοκιμαζει δοκιμάζει δοκιμαζειν δοκιμάζειν δοκιμαζεις δοκιμάζεις δοκιμαζεσθωσαν δοκιμαζέσθωσαν δοκιμάζεται δοκιμαζετε δοκιμάζετε δοκιμαζετω δοκιμαζέτω δοκιμαζομενου δοκιμαζομένου δοκιμαζοντες δοκιμάζοντες δοκιμαζοντι δοκιμάζοντι δοκιμαζων δοκιμάζων δοκιμασαι δοκιμάσαι δοκιμασει δοκιμάσει δοκιμασητε δοκιμάσητε δοκίμασόν δοκιμαστήν δοκιμώ εδοκίμασά εδοκιμασαμεν εδοκιμάσαμεν ἐδοκιμάσαμεν εδοκιμασαν εδοκίμασάν ἐδοκίμασαν εδοκίμασας εδοκίμασάς εδοκιμάσθην dedokimasmetha dedokimásmetha dokimasai dokimásai dokimasei dokimásei dokimasete dokimasēte dokimásete dokimásēte dokimazei dokimázei dokimazein dokimázein dokimazeis dokimázeis dokimazesthosan dokimazesthōsan dokimazésthosan dokimazésthōsan dokimazete dokimázete dokimazeto dokimazetō dokimazéto dokimazétō dokimazomenou dokimazoménou dokimazon dokimazōn dokimázon dokimázōn dokimazontes dokimázontes dokimazonti dokimázonti edokimasamen edokimásamen edokimasan edokímasan

Lectionary Calendar
Tuesday, March 28th, 2017
the Fourth Week of Lent
There are 19 days til Easter!
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
δοκέω
Next Entry
δοκιμή
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology