corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.10.27
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #2784 - κηρύσσω

Transliteration:
kērýssō
Phonetics:
kay-roos'-so  
Word Origin:
of uncertain affinity
Parts of Speech:
Verb
TDNT:
3:697,430
Word Definition  [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to be a herald, to officiate as a herald
    1. to proclaim after the manner of a herald
    2. always with the suggestion of formality, gravity and an authority which must be listened to and obeyed
  2. to publish, proclaim openly: something which has been done
  3. used of the public proclamation of the gospel and matters pertaining to it, made by John the Baptist, by Jesus, by the apostles and other Christian teachers
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2199 ‑ זָעַק (zaw‑ak');   3745 ‑ כְּרַז (ker‑az');   5414 ‑ נָתַן (naw‑than');   7121 ‑ קָרָא (kaw‑raw');   7321 ‑ רוּעַ (roo‑ah');  
Liddell-Scott-Jones Definitions

κηρύσσω,

I

1. Att. κηρύκ-ττω, Dor. κᾱρύσσω: impf. ἐκήρυσσον Il. 2.444, Th. 1.27, - υττον And. 1.112: fut. - ύξω Ar. Ec. 684, Dor. καρυξῶ Id. Ach. 748: aor. ἐκήρυξα Hdt. 1.194 (ἀπο -), etc., Aeol. part. καρύξαισα Pi. I. 4 (3). 25: pf. κεκήρῡχα (ἐπι -) D. 19.35: Pass., fut. κηρυχθήσομαι X. Cyr. 8.4.4, Aeschin. 3.230, κηρύξομαι E. Ph. 1631: aor. ἐκηρύχθην S. OT 737, etc.: pf. κεκήρυγμαι E. Fr. 1, Th. 4.38: to be a herald, officiate as herald, κηρύσσων γήρασκε Il. 17.325. to be an auctioneer, D. 44.4.

2. make proclamation as a herald, λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων let them convene the people by voice of herald, Il. 2.438, cf. 444, Od. 2.8; κήρυσσε, κῆρυξ A. Eu. 566, etc.: impers., ἐκήρυξε (sc. ὁ κῆρυξ) τοῖς Ἕλλησι συσκευάζεσθαι proclamation was made.., X. An. 3.4.36; κηρυξάτω Id. Cyr. 4.5.42.

II

1. c. acc. pers., summon by herald, κ. ἀγορήνδε.. Ἀχαιούς Il. 2.51, Od. 2.7; πόλεμόνδε Il. 2.443; κ. τινά summon one to a place, Ar. Ach. 748: Pass., τίς ἐκηρύχθη πρώτην φυλακήν; who was summoned to the first watch? E. Rh. 538 (anap.).

2. proclaim as conqueror, Plu. 2.185a; Φαβωρῖνον ἡ εὐγλωττία ἐν σοφισταῖς ἐκήρυττεν Philostr. VS 1.8.1: Pass., μήτε κηρυχθήσεσθαι μήτε ἆθλα λήψεσθαι X. Cyr. 8.4.4; ὥστε τὴν πόλιν κηρυχθῆναι καὶ αὐτὸν στεφανωθῆναι Lys. 19.63; proclaim as a criminal, D. 25.56, cf. S. El. 606; κηρύσσω τὸν Ἔρωτα AP 5.176 (Mel.): Pass., of a country, to be proclaimed, extolled, στεφάνοις ἀρετᾶς E. Tr. 223 (lyr.).

3. call upon, invoke, θεούς Id. Hec. 146 (anap.); κηρύξας δαίμονας κλύειν A. Ch. 124a: Pass., to be called, τοῦ κεκήρυξαι πατρός; E. Fr. 1; κηρυσσομένοισι.. ἀπ' ἐσθλῶν δωμάτων Id. Andr. 772 (lyr.).

III

1. c. acc. rei, proclaim, announce, τινί τι A. Ag. 1349, Ch. 4, 1026; αὐδάν E. Ion 911 (lyr.); ἀγῶνας Ἀργείοισι S. Aj. 1240; proclaim or advertise for sale, etc., Hdt. 6.121 (Pass.), Plu. 2.207a, etc.; κ. ἀποικίαν proclaim a colony, i.e. invite people to join as colonists, Th. 1.27; κ. ὃς βούλοιτο.. make proclamation for some one who would.., Hdt. 2.134: Pass., of a crime, to be proclaimed, Antipho 2.3.2; τὰ κεκηρυγμένα Th. 4.38.

2. declare, tell, τοῦτ' ἐκηρύχθη πόλει this news was spread in.., S. OT l.c.; τοῦτο κ. πόθι παῖς ναίει Id. Tr. 97 (lyr.); ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων Matthew 10:27 : abs., S. El. 1105.

3. proclaim, command publicly, τινί τι A. Th. 1048, S. Ant. 32, 450, etc.; εὐφημίαν, σιγὴν κ., Id. Fr. 893, E. Hec. 530: c. dat. pers. et inf., κ. αὐτοῖς ἐμβαλεῖν κώπαισι Pi. P. 4.200; ἐκήρυξαν, εἰ βούλονται, τὰ ὅπλα παραδοῦναι Th. 4.37: Pass., ᾔδησθα κηρυχθέντα μὴ πράσσειν τάδε; S. Ant. 447.

4. of a cock, crow, Revelation 5:2 (Antip. Thess.). preach, teach publicly, Matthew 3:1, al.

Thayer's Expanded Definition
 κηρύσσω; imperfect ἐκήρυσσον; future κηρύξω; 1aorist ἐκηρυξα (infinitive κηρύξαι R G Tr WH, κηρύξαι L T; cf. Lipsius, Gramm. Untersuch., p. 32ff; Tdf. Proleg., p. 101; Winer's Grammar, § 6,1f. (see references under the word κῆρυξ)); passive, present κηρύσσομαι; 1aorist ἐκηρυχθην; 1future κηρυχθήσομαι; (κῆρυξ, which see); from Homer down; the Sept. for קָרָא; to be a herald; to officiate as herald; to proclaim after the manner of a herald; always with a suggestion of formality, gravity, and an authority which must be listened to and obeyed;

a. univ to publish, proclaim openly: something which has been done, Mark 7:36; τόν λόγον, Mark 1:45 (here joined with διαφημίζειν); followed by indirect discourse, Mark 5:20; Luke 8:39; something which ought to be done, followed by the infinitive (cf. Winer s Grammar, 322 (302); (Buttmann, § 141,2)), Romans 2:21; Μωυσῆν, the authority and precepts of Moses, Acts 15:21; περιτομήν, the necessity of circumcision, Galatians 5:11.

b. specifically used of the public proclamation of the gospel and matters pertaining to it, made by John the Baptist, by Jesus, by the apostles and other Christian teachers: absolutely, Matthew 11:1; Mark 1:38; Mark 3:14; Mark 16:20; Romans 10:15; with the dative of the person to whom the proclamation is made, 1 Corinthians 9:27; 1 Peter 3:19; εἰς ( R ἐν with the dative) τάς συναγωγάς (see εἰς, A. I:5b.; cf. Winer's Grammar, 213 (200)), Mark 1:39; ( Luke 4:44 T Tr text WH); () κηρύσσων, Romans 10:14; κηρύσσειν, with the accusative of the thing, Matthew 10:27; Luke (Luke 4:19>); Luke 12:3>; τίνι τί, Luke 4:18(Luke 4:19>); τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, Matthew 4:23; Matthew 9:35; Mark 1:14 (where G L brackets T Tr WH τό εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ); τό εὐαγγέλιον simply, Mark 16:15; Galatians 2:2; τό εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ εἰς τινας (see above), 1 Thessalonians 2:9; passive, Matthew 24:14; Matthew 26:13; Colossians 1:23; with εἰς πάντα τά ἔθνη or εἰς ὅλον τόν κόσμον added, Mark 13:10; Mark 14:9; τόν λόγον, 2 Timothy 4:2; τό ῤῆμα τῆς πίστεως, Romans 10:8; τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, Luke 8:1; Luke 9:2; Acts 20:25 (here G L T Tr WH omit τοῦ Θεοῦ); Acts 28:31>; βάπτισμα, the necessity of baptism, Mark 1:4; Luke 3:3; Acts 10:37; μετάνοιαν καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, by public proclamation to exhort to repentance and promise the pardon of sins, Luke 24:47; ἵνα μετανοῶσιν ( R G μετανοήσωσι) (see ἵνα, II:2b.; ( Buttmann, 237 (204))), Mark 6:12. τινα τισί, to proclaim to persons one whom they are to become acquainted with in order to learn what they ought to do: Χριστόν, or τόν Ἰησοῦν, Acts 8:5; Acts 19:13; Philippians 1:15; 1 Corinthians 1:23; 2 Corinthians 4:5 (where it is opposed to ἑαυτόν κηρύσσομεν, to proclaim one's own excellence and authority); 2 Corinthians 11:4; passive, κηρυχθείς, 1 Timothy 3:16; with διά and the genitive of person added, 2 Corinthians 1:19; with the epexegetic addition, ὅτι οὗτος ἐστιν υἱός τοῦ Θεοῦ, Acts 9:20; ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, 1 Corinthians 15:12; τίνι followed by ὅτι, Acts 10:42; κηρύσσων followed by λέγων ( Matthew 3:2), with direct discourse, Matt. (Matthew 3:1> L T WH); Matthew 10:7>; Mark 1:7; κηρύσσειν καί λέγειν followed by direct discourse, Matthew 3:1 ( R G Tr brackets); Matthew 4:17>; κηρύσσοντα ἐν (omitted in Rec.) φωνή μεγάλη, followed by direct discourse (of an angel as God's herald), Revelation 5:2; κηρύσσομεν with οὕτως added, 1 Corinthians 15:11. On this word see Zezschwitz, Petri apost. de Christi ad inferos descensu sententia. ( Lipsius 1857), p. 31ff; (Campbell, Dissert. on the Gospels, diss. 6, pt. v. Compare: προκηρύσσω.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κηρύσσω ,

[in LXX chiefly for H7121;]

to be a herald, to prociaim: Mark 1:45; Mark 7:36, Luke 4:18-19 (LXX) (but v. Field, Notes, 174) Luke 8:39, Romans 2:21, 1 Corinthians 9:27, Galatians 5:11, al.; in NT, chiefly of the proclamation of the Gospel, to proclaim, preach: τὸ εὐαγέλιον , Matthew 4:23; Matthew 9:35; Matthew 24:14; Matthew 26:13, Mark 1:14; Mark 13:10; Mark 14:9; Mark 16:15, Galatians 2:2, Colossians 1:23, 1 Thessalonians 2:9; seq. εἰς , Mark 1:39; Mark 13:10, Luke 4:44, 1 Thessalonians 2:9; ἵνα , Mark 6:12; c. inf.. Romans 2:21; κ . Χριστόν , Ἰησοῦν , Acts 8:5; Acts 9:20; Acts 19:13, 1 Corinthians 1:23; 1 Corinthians 15:12, 2 Corinthians 1:19; 2 Corinthians 11:4, Philippians 1:15; 1 Timothy 3:16 (cf. προ -κηρύσσω ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In BGU IV. 1024, a curious papyrus codex of the end of iv/A.D. made up of various widely differing documents, we find in the account of a legal process iii. 8 κ ̣α ̣ι ̣ρύτδετ ̣ε δὲ η γυναικ ̣ι ̣, which apparently stands for κηρύττετε or κήρυττε δὲ τῇ γυναικί. On the form κηρύττω see Thumb Hellen. p. 79, and on the use of the verb in 1 Corinthians 9:27 see Field Notes, p. 174, where any allusion to the office of the κῆρυξ in the public games is set aside in favour of a direct reference to the preaching of the Gospel. A new compound ἐνεκηρύξαμεν in the sense of ";we applied for tenders"; is found in P Petr III. 41 verso.2 (Ptol.).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (61)NAS (61)HCS (61)
Matthew9
Mark14
Luke9
Acts8
Romans4
1 Corinthians4
2 Corinthians3
Galatians2
Philippians1
Colossians1
1 Thessalonians1
1 Timothy1
2 Timothy1
1 Peter1
Revelation1
Matthew9
Mark14
Luke9
Acts8
Romans4
1 Corinthians4
2 Corinthians3
Galatians2
Philippians1
Colossians1
1 Thessalonians1
1 Timothy1
2 Timothy1
1 Peter1
Revelation1
Matthew9
Mark14
Luke9
Acts8
Romans4
1 Corinthians4
2 Corinthians4
Galatians2
Philippians1
Colossians1
1 Thessalonians1
1 Timothy1
2 Timothy1
1 Peter1
Revelation1
List of Word Forms
εκηρυξαμεν εκηρύξαμεν ἐκηρύξαμεν εκηρυξαν εκήρυξαν ἐκήρυξαν εκήρυξε εκηρυξεν εκήρυξεν ἐκήρυξεν εκήρυσσε εκηρυσσεν εκήρυσσεν ἐκήρυσσεν εκηρυσσον εκήρυσσον ἐκήρυσσον εκηρυχθη εκηρύχθη ἐκηρύχθη κηρυξαι κηρύξαι κηρυξας κηρύξας κηρυξατε κηρύξατε κηρυξάτωσαν κηρύξεις κηρυξον κήρυξον κηρύξουσιν κηρυξω κηρύξω κηρυξωσιν κηρύξωσιν κήρυσσε κηρυσσει κηρύσσει κηρυσσειν κηρύσσειν κηρυσσεται κηρύσσεται κηρυσσετε κηρύσσετε κηρυσσέτω κηρυσσομεν κηρύσσομεν κηρυσσοντα κηρύσσοντα κηρυσσοντας κηρύσσοντας κηρυσσοντος κηρύσσοντος κηρυσσουσιν κηρύσσουσιν κηρυσσω κηρύσσω κηρυσσων κηρύσσων κηρυχθεις κηρυχθείς κηρυχθεντος κηρυχθέντος κηρυχθη κηρυχθή κηρυχθῇ κηρυχθηναι κηρυχθήναι κηρυχθῆναι κηρυχθησεται κηρυχθήσεται ekeruchthe ekēruchthē ekerussen ekērussen ekerusson ekērusson ekeruxamen ekēruxamen ekeruxan ekēruxan ekeruxen ekēruxen ekerychthe ekerýchthe ekērychthē ekērýchthē ekeryssen ekēryssen ekḗryssen ekerysson ekērysson ekḗrysson ekeryxamen ekerýxamen ekēryxamen ekērýxamen ekeryxan ekēryxan ekḗryxan ekeryxen ekēryxen ekḗryxen keruchthe kēruchthē keruchtheis kēruchtheis keruchthenai kēruchthēnai keruchthentos kēruchthentos keruchthesetai kēruchthēsetai kerussei kērussei kerussein kērussein kerussetai kērussetai kerussete kērussete kerusso kērussō kerussomen kērussomen kerusson kērussōn kerussonta kērussonta kerussontas kērussontas kerussontos kērussontos kerussousin kērussousin keruxai kēruxai keruxas kēruxas keruxate kēruxate keruxo kēruxō keruxon kēruxon keruxosin kēruxōsin kerychthe kērychthē kerychthêi kērychthē̂i kerychtheis kerychtheís kērychtheis kērychtheís kerychthenai kerychthênai kērychthēnai kērychthē̂nai kerychthentos kerychthéntos kērychthentos kērychthéntos kerychthesetai kerychthḗsetai kērychthēsetai kērychthḗsetai keryssei kerýssei kēryssei kērýssei keryssein kerýssein kēryssein kērýssein keryssetai kerýssetai kēryssetai kērýssetai keryssete kerýssete kēryssete kērýssete kerysso kerýsso kēryssō kērýssō keryssomen kerýssomen kēryssomen kērýssomen kerysson kerýsson kēryssōn kērýssōn keryssonta kerýssonta kēryssonta kērýssonta keryssontas kerýssontas kēryssontas kērýssontas keryssontos kerýssontos kēryssontos kērýssontos keryssousin kerýssousin kēryssousin kērýssousin keryxai kerýxai kēryxai kērýxai keryxas kerýxas kēryxas kērýxas keryxate kerýxate kēryxate kērýxate keryxo kerýxo kēryxō kērýxō keryxon kēryxon kḗryxon keryxosin kerýxosin kēryxōsin kērýxōsin

Lectionary Calendar
Thursday, October 27th, 2016
the Week of Proper 25 / Ordinary 30
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
κῆρυξ
Next Entry
κῆτος
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology