corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.05.31
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/
Join with me as I raise money to build classrooms in Uganda! Click here to find out how!
Maybe you would like to sponsor a child through Compassion International! For every child sponsored by StudyLight.org visitors, I will donate $105 to build classrooms for the children in Uganda! Click to sponsor a child today!

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #3129 - μανθάνω

Transliteration:
manthánō
Phonetics:
man-than'-o  
Word Origin:
prolongation from a primary verb, another form of which, matheo, is used as an alternate in certain tenses
Parts of Speech:
Verb
TDNT:
4:390,552
Word Definition  [ Thayer's | Strong's ]
Thayer's Definition
  1. to learn, be appraised
    1. to increase one's knowledge, to be increased in knowledge
    2. to hear, be informed
    3. to learn by use and practice
      1. to be in the habit of, accustomed to
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 502 ‑ אָלַף (aw‑lof');   3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');   3286 ‑ יָעֵף (yaw‑af');   3925 ‑ לָמַד (law‑mad');  
Liddell-Scott-Jones Definitions

μανθάνω,

Pi. P. 3.80, etc.: fut. μᾰθήσομαι Thgn. 35, Parm. 1.31, A. Pr. 926, S. Aj. 667, OC 1527, Pl. Phlb. 53e, etc.; Dor. μᾰθεῦμαι dub. in Theoc. 11.60; late μαθήσω Gal. 13.450, Sect.Intr. 9 (cod. L): aor. ἔμᾰθον Pi. N. 7.18, etc.; ἔμμαθον Od. 17.226, μάθον (v. infr.): pf. μεμάθηκα Anacr. 74, Xenoph. 10, Emp. 17.9, Ar. Nu. 1148, Pl. Euthphr. 9c, etc.: plpf. ἐμεμαθήκη ib. 14c; 3 sg. ἐμεμαθήκει Id. Men. 86a; 3 pl. μεμαθήκεσαν Hp. VM 10:

Pass., used by good writers only in pres., as Pl. Ti. 87b, Men. 88b.

Hom. uses only the aor. forms μάθον, ἔμμαθες, ἔμμαθε: —

I learn, esp. by study (but also, by practice, Simon. 147, Arist. EN 1103a32, Metaph. 1049b31, 980b24; by experience, A. Ag. 251 (lyr.), Arist. AP 0.81a40), thrice in Hom., ἔργα κακά Od. 17.226, 18.362: c. inf., μάθον ἔμμεναι ἐσθλός Il. 6.444: freq. later, οὐδὲ μαθόντες γινώσκουσιν Heraclit. 17; ἀεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαθεῖν A. Ag. 584; ταλάντου τοῦτ' ἔμαθεν for a talent, Ar. Nu. 876; οἱ μανθάνοντες learners, pupils, X. Mem. 1.2.17; μ. τὰ Ὁμήρου ἔπη learn by heart, Id. Smp. 3.5; μ. βέμβικα Ar. Av. 1461; μ. τί τινος learn from.., Pi. P. 3.80, A. Pr. 701, S. OT 575, etc.: with Preps., ἐσθλῶν ἄπ' ἐσθλὰ μαθήσεαι Thgn.l.c.; μ. καθ' Ὅμηρον Xenoph.l.c.; τι ἔκ τινος S. El. 352; ἐκ ποίων ὀνομάτων μεμαθηκὼς ἦν τὰ πράγματα Pl. Cra. 438a; παρά τινος A. Ag. 859, S. Ant. 1012, etc.; παρά τινος ὅτι.. Isoc. 8.67; πρός τινος S. OC 12; πρὶν μάθοιμ' εἰ.. Id. Ph. 961: c. inf., learn to.., or how to.., Il. l.c., Pi. P. 4.284, A. Pr. 1068 (anap.), S. Aj. 667; μ. σεαυτὸν αἰς χύνεσθαι Democr. 244.

II acquire a habit of, and in past tenses, to be accustomed to.., c. inf., Emp. 17.9, Hp. VM 10; τοὺς μεμαθηκότας ἀριστᾶν Id. Acut. 28; τὸ μεμαθηκός that which is usual, πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ μ. Id. Mul. 2.128; ἀργαὶ μανθάνουσι acquire a habit of idleness, [*] Ti. 5.13.

III

1. perceive, remark, notice, τὸ πλῆθος Hdt. 7.208; ἀλλήλους μ. ὁπόσοι εἴησαν X. HG 2.1.1.

2. freq. c. part., μ. τὴν νέα ἐμβαλοῦσαν Hdt. 8.88; ἔμαθον ταῦτα πρησσόμενα Id. 1.160; ἵνα μάθῃ σοφιστὴς ὤν A. Pr. 62; μὴ μάθῃ μ' ἥκοντα S. Ph. 13, cf. E. Ba. 1113; μάνθανε ὤν know that you are, S. El. 1342; διαβεβλημένος οὐ μανθάνεις Hdt. 3.1; εἰ μὴ μανθάνετε κακὰ σπεύδοντες Th. 6.39.

3. with ὅτι, Pl. R. 394b; with ὡς, Th. 1.34, etc. understand (cf Pl. Euthd. 277e), ὡς μάθω σαφέστερον A. Ch. 767; ὄψ' ἐμάθεθ' ἡμᾶς E. Ba. 1345; τὰλεγόμενα Lys. 10.15, etc.: c. dat. pers., εἴ μοι μανθάνεις if you take me, Pl. R. 394c: freq. in Dialogue, μανθάνεις; d'ye see ? Answ., πάνυ μανθάνω perfectly ! Ar. Ra. 195, cf. Pl. Men. 84d. Tht. 174b; εἶεν, μανθάνω Id. R. 372e, cf. Phd. 117b, etc. τί μαθών..; freq. in questions, lit. under what persuasion, with what idea ? hence ironically for why on earth ? τί δὴ μ. φαίνεις ἄνευ θρυαλλίδος; Ar. Ach. 826, cf. Nu. 402, 1506, Lys. 599, Pl. 908; τί τοῦτο μ. προσέγραψεν; D. 20.127 (sts. with v.l. τί παθών; what possessed you to.. ? cf. πάσχω); imitated in later Greek, Ael. Fr. 67; also indirectly, because (with a sense of disapprobation), ὅ τι μαθόντες τοὺς ξένους μὲν λέγετε ποιητὰς σοφούς Eup. 357; ὅ τι μαθὼν.. οὐχ ἡσυχίαν ἦγον Pl. Ap. 36b; σοὶ εἰς κεφαλήν, ὅ τι μαθών μου καὶ τῶν ἄλλων καταψεύδη τοιοῦτο πρᾶγμα Id. Euthd. 283e, cf. 299a: even with neut. subject, ὅμως δ' ἂν κακὰ ἦν, ὅ τι μαθόντα χαίρειν ποιεῖ Id. Prt. 353d.

Thayer's Expanded Definition
 μανθάνω; 2aorist ἔμαθον; perfect participle μεμαθηκώς; the Sept. for לָמַד; (from Homer down); to learn, be apprised;

a. universally: absolutely, to increase one's knowledge, 1 Timothy 2:11; 2 Timothy 3:7; to be increased in knowledge, 1 Corinthians 14:31; τί, Romans 16:17; 1 Corinthians 14:35; Philippians 4:9; 2 Timothy 3:14; Revelation 14:3; in John 7:15 supply αὐτά; followed by an indirect question, Matthew 9:13; Χριστόν, to be imbued with the knowledge of Christ, Ephesians 4:20; τί followed by ἀπό with the genitive of the thing furnishing the instruction, Matthew 24:32; Mark 13:28; ἀπό with the genitive of the person teaching, Matthew 11:29; Colossians 1:7; as in classical Greek (cf. Krüger, § 68,34, 1; Buttmann, § 147,5 (cf. 167 (146) and ἀπό, II:1d.)); followed by παρά with the genitive of person teaching, 2 Timothy 3:14 cf. John 6:45; followed by ἐν with the dative of person, in one i. e. by his example (see ἐν, I:3b.), 1 Corinthians 4:6 (cf. Winer s Grammar, 590 (548f); Buttmann, 394 f (338)).

b. equivalent to to hear, be informed: followed by ὅτι, Acts 23:27; τί ἀπό τίνος (genitive of person), Galatians 3:2 (see ἀπό, as above).

c. to learn by use and practice; (in the preterite) to be in the habit of, accustomed to: followed by an infinitive, 1 Timothy 5:; Titus 3:14; Philippians 4:11 ( Aeschylus Prom. 1068; Xenophon, an. 3,2, 25); ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τήν ὑπακοήν, Hebrews 5:8 (cf. Winer's Grammar, § 68,1and ἀπό, as above). In the difficult passage 1 Timothy 5:13, neither ἀργαί depends upon the verb μανθάνουσι (which would mean they learn to be idle, or learn idleness; so Bretschneider (Lexicon, under the word 2b.), and Winer s Grammar, 347 (325f); (cf. Stallbaum's note and references on Plato's Euthydemus, p. 276b.)), nor περιερχόμενοι ( they learn to go about from house to house, — so the majority of interpreters; for, according to uniform Greek usage, a participle joined to the verb μανθάνειν and belonging to the subject denotes what sort of a person one learns or perceives himself to be, as ἔμαθεν ἔγκυος οὖσα, she perceived herself to be with child, Herodotus 1,5); but μανθάνειν must be taken absolutely (see a. above) and emphatically, of what they learn by going about from house to house and what it is unseemly for them to know; cf. Bengel ad loc, and Buttmann, § 144,17; (so Wordsworth, in the place cited). (Compare: καταμανθάνω.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Vocabulary of the Greek NT

P Lond 43.1 (ii/B.C.) (= I. p. 48, Chrest, I. p. 162) πυνθανομένη μανθάνειν σε Αἰγύπτια γράμματα συνεχάρην σοι καὶ ἐμαυτῆι, ";on hearing that you are learning Egyptian letters I congratulated you and myself,"; BGU IV. 1125.10 (B.C. 13) μεμαθηκότα ̣ς ̤ τὴν προκιμένη (ν) τέχνην ἐ ̣π ̣ι ̣μ ̣ε ̣λ ̣ω ̣ς, P Ryl II. 235.12 (ii/A.D.) ἀλλὰ οὐ πρώτως σου τὸ εἰκαῖον μανθάνομεν, ";but it is not the first time we learn your heedlessness"; (Edd.). For the punctiliar μαθεῖν, ";ascertain,"; as in Acts 23:27, Galatians 3:2, cf. ib. 77.42 (A.D. 192) ἐμάθομεν τὸν Ἀχιλλέα προβαλόμενον ἑαυτὸν εἰς ἐξηγ (ητείαν) ἀπόντων ἡμῶν, ";we have learned that Achilles in our absence put himself forward for the office of exegetes"; (Edd ), P Oxy VII. 1067.6 (iii/A.D.) μάθε οὖν ὅτι ἀλλοτρίαν γυναῖκαν ἐκληρονόμησεν αὐτόν, ";know then that a strange woman is made his heir"; (Ed.), ib. XIV. 1671.20 (iii/A.D.) γράψον οὖν ἵνα τὴν διαταγὴν μάθω, ";write therefore, that I may learn the order"; (Edd.), P Tebt II. 417.24 (iii/A.D.) μάθε τοῦ Μώρου, ";find out from Morus."; The form ἐμάθαμεν (cf. Moulton Proleg. p. 51) is found in P Oxy VII. 1032.25 (A.D. 162). On the difficult 1 Timothy 5:13, where μανθάνω is practically pass. of διδάσκω, see Moulton Proleg. p. 229 : cf. Field Notes, p. 210. With 2 Timothy 3:7 we may compare Epict. i. 29. 35 ἤθελον ἔτι μανθάνειν, ";I would fain go on learning."; MGr μαθαίνω has lost the nasal : the aor. stem has prevailed over the present, but cf. also the disappearance of the ν from the MGr ἄθρωπος.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (25)NAS (25)HCS (25)
Matthew3
Mark1
John2
Acts1
Romans1
1 Corinthians3
Galatians1
Ephesians1
Philippians2
Colossians1
1 Timothy3
2 Timothy2
Titus1
Hebrews1
Revelation1
Matthew3
Mark1
John2
Acts1
Romans1
1 Corinthians3
Galatians1
Ephesians1
Philippians2
Colossians1
1 Timothy3
2 Timothy2
Titus1
Hebrews1
Revelation1
Matthew3
Mark1
John2
Acts1
Romans1
1 Corinthians3
Galatians1
Ephesians1
Philippians2
Colossians1
1 Timothy3
2 Timothy3
Titus1
Hebrews1
Revelation1
List of Word Forms
έμαθε εμαθεν έμαθεν ἔμαθεν εμαθες έμαθες ἔμαθες εμαθετε εμάθετε ἐμάθετε εμαθον έμαθον ἔμαθον εμάνθανες μάθε μαθείν μαθεῖν μαθετε μάθετε μάθη μάθης μαθήσεσθε μαθήση μαθήσομαι μαθήσονται μαθητε μάθητε μαθόντες μάθω μαθων μαθών μαθὼν μάθωσι μάθωσιν μανθανειν μανθάνειν μανθάνετε μανθανετω μανθανέτω μανθανετωσαν μανθανέτωσαν μανθανοντα μανθάνοντα μανθάνοντος μανθάνουσι μανθανουσιν μανθάνουσιν μανθανωσιν μανθάνωσιν μεμάθηκεν μεμαθηκέναι μεμαθηκότες μεμαθηκως μεμαθηκώς emathen émathen emathes émathes emathete emáthete emathon émathon manthaneto manthanetō manthanéto manthanétō manthanetosan manthanetōsan manthanétosan manthanétōsan manthanonta manthánonta manthanosin manthanōsin manthánosin manthánōsin manthanousin manthánousin mathein matheîn mathete mathēte máthete máthēte mathon mathōn mathṑn memathekos memathekṓs memathēkōs memathēkṓs
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
Μανασσῆς
Next Entry
μανία
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology