Hi,    

ver. 2.0.16.02.07
Finding the new version too difficult to understand? Go to http://classic.studylight.org/
Join with me as I raise money to build classrooms in Uganda! Click here to find out how!
Maybe you would like to sponsor a child through Compassion International! For every child sponsored by StudyLight.org visitors, I will donate $105 to build classrooms for the children in Uganda! Click to sponsor a child today!

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #5426 - φρονέω

Transliteration:
phronéō
Phonetics:
fron-eh'-o  
Word Origin:
from (5424)
Parts of Speech:
Verb
TDNT:
9:220,1277
Word Definition  [ Thayer's | Strong's ]
Thayer's Definition
 1. to have understanding, be wise
 2. to feel, to think
  1. to have an opinion of one's self, think of one's self, to be modest, not let one's opinion (though just) of himself exceed the bounds of modesty
  2. to think or judge what one's opinion is
  3. to be of the same mind i.e. agreed together, cherish the same views, be harmonious
 3. to direct one's mind to a thing, to seek, to strive for
  1. to seek one's interest or advantage
  2. to be of one's party, side with him (in public affairs)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 995 ‑ בִּין (bene);   2450 ‑ חָכָם (khaw‑kawm');   7919 ‑ שָׂכַל (saw‑kal');  
Liddell-Scott-Jones Definitions

φρον-έω,

subj. φρονέῃσι Od. 7.75: impf. φρόνεον Il. 17.286, φρονέεσκον A.R. 4.1164: fut. -ήσω Ar. Ec. 630 (anap.), etc.: aor. ἐφρόνησα Hdt. 1.60, A. Eu. 115, etc.: pf. πεφρόνηκα Emp. 103.1, Isoc. 5.124, D.S. 18.66: Pass., Arist. Xen. 980a9; imper. φρονείσθω v.l. for φρονεῖτε in Philippians 2:5 :

to be minded, either of reflection or of purpose: hence, I have understanding, be wise, prudent, rare in Hom., ἄριστοι.. μάχεσθαί τε φρονέειν τε best both in battle and counsel, Il. 6.79: but freq. in Trag. and Att., [ Ζῆνα] τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώσαντα A. Ag. 176 (lyr.); φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις Id. Supp. 204, cf. 176; φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς S. OT 617; φρονεῖν οἶδεν μόνη Id. Tr. 313; λίαν φ. to be over- wise, E. IA 924; φ. πλέον Pl. Hp.Mi. 371a; τὸ φρονεῖν understanding, prudence, S. Ant. 1347 (anap.), 1353 (anap.); κράτιστοι φρονεῖν Antipho 2.1.1; καὶ φ. καὶ συμπράττειν X. Cyr. 5.5.44; εἰδέναι καὶ φ. Pl. Alc. 1.133c; τὸ φ. καὶ τὸ νοεῖν Id. Phlb. 11b; λέγειν τε καὶ φ. Id. Phdr. 266b, cf. Isoc. 4.50; τῷ φρονεῖν τε καὶ σωφρονεῖν Pl. Lg. 712a; τὸ μὴ φρονοῦν, of an infant, A. Ch. 753; ἐπειδὴ τάχιστα ἤρχετο φ. Isaiah 9:20; ἡ φρονοῦσα ἡλικία Aeschin. 1.139: Com. of fish, ἰχθῦς φρονοῦντας full-grown, Ephipp. 21.3; ζῷον λογικὸν καὶ φρονοῦν Phld. Piet. 15: c. acc., φρονῆσαι τὰ κυριώτατα to be wise in respect of the most important matters, Id. Rh. 2.35S.

2. with Advbs., εὖ φρονεῖν think rightly, περί τινος Hdt. 2.16; to be sane (cf. infr. IV), E. Ba. 851, Ar. Nu. 817, Lys. 19.41, etc.; κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν A. Pr. 387; οἱ φρονοῦντες εὖ κρατοῦσι πανταχοῦ S. Aj. 1252, cf. El. 394, E. Or. 99, al. (but εὖ φρ., also, to be well disposed, v. infr. 11.2); κακῶς, καλῶς φ., Od. 18.168, S. OT 600, Ant. 557; ὀρθῶς φ. And. 2.23; ὀρθῶς φ. πρός τι A. Pr. 1000; μῶρα, πλάγια φ., S. Aj. 594, E. IA 332 (troch.).

3. think, Heraclit. 113, Parm. 16.3, Emp. 108.2, cf. Arist. de.An. 427a19; ὡς.., ὅτι.., S. Ant. 49, OC 872; φρόνει νιν ὡς ἥξοντα Id. Tr. 289; mean, ἄλλα φ. καὶ ἄλλα λέγειν Hdt. 9.54; ἕτερα μὲν λέγων, ἕτερα δὲ φρονῶν Din. 1.47; ὁ μὴ λέγων ἃ φρονεῖ D. 18.282, cf. 19.224.

4. feel by experience, know full well, σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ' ἔστ', ἐμοὶ δ' ἄγαν φρονεῖν S. Aj. 942, cf. OC 1741 (lyr.); πειρώμενος ὅ τι φρονέοιεν [τὰ μαντήϊα ] to test the knowledge of the oracles, Hdt. 1.46.

II to be fain that.., c. acc. et inf., Il. 3.98: c. inf., to be minded to do, 9.608, 17.286; without inf., οἱ δ' ἰθὺς φρόνεον [ἰέναι ] were minded to go right on ward, 13.135, cf. 12.124; ᾗπερ δὴ φρονέω [τελέσαι ] 9.310; φρονῶν ἔπρασσον of set purpose, S. OC 271: in Prose, mean, intend, τοῦτο φρονεῖ ἡμῶν ἡ.. ἀγωγή this is what your bringing us here means, Th. 5.85.

2. freq. with neut. Adj., φ. τινί τινα to have certain thoughts for or towards any one, to be so and so minded towards him, πατρὶ φίλα φρονέων kindly minded towards him, Il. 4.219, cf. Od. 6.313, etc.; κακὰ φρονέουσι.. ἀλλήλοισιν Il. 22.264; τῷ ὀλοὰ φρονέων 16.701; μαλακὰ φ. ἐσλοῖς Pi. N. 4.95; πιστά τινι Id. O. 3.17; φρονοῦντας ἄριστα αὐτοῖς Ar. Pl. 577 (anap.): with Advbs., εὖ φρονεῖν τισι (cf. supr. 1.2) Od. 7.74, cf. A. Ag. 1436, etc.; φρονεῖς εὖ τοῖς ἠγγελμένοις you rejoice at them, Id. Ch. 774; also εἰς ὑμᾶς εὖ φ. And. 2.4; τισὶ καλῶς φ. SIG 527.38 (Crete, iii B. C.); τοιαῦτα περί τινος φ. Isoc. 3.60: to be minded so and so, think or purpose such and such things, ἀγαθὰ φ. Il. 6.162, Od. 1.43; φίλα φ. ib. 307; κακά 17.596; τὰ φρονέεις ἅ τ' ἐγώ περ Il. 4.361; κρυπτάδια φ. to have secret purposes, 1.542; ἀταλὰ φ. to be gaily disposed, 18.567, Hes. Th. 989; πυκινὰ φ. have wise thoughts, be cunningly minded, Od. 9.445; ἐφημέρια φ. think only of the passing day, 21.85; θεοῖσιν ἶσα φ. Il. 5.441; θνητὰ φ. S. Fr. 590 (anap.), E. Alc. 799; ἀθάνατα Pl. Ti. 90c; οὐ κατ' ἄνθρωπον φ. A. Th. 425, S. Aj. 777; ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον φ. X. Cyr. 8.7.3; μηδὲν ὑπὲρ τὴν πήραν φ. Luc. Tim. 57: also καίρια φ. S. El. 228 (lyr.); σώφρονα Id. Fr. 64; οὐ τὰ ἄριστα φ. Th. 2.22; ἡ πόλις χεῖρον φ. Isoc. 8.126; τυραννικὰ φ. to have tyranny in mind, Ar. V. 507 (troch.); ἀρχαιϊκὰ φ. to have old-fashioned notions, Id. Nu. 821; τὰ τοῦ θεοῦ, τὰ τῆς σαρκὸς φ., Matthew 16:23, Romans 8:5; also οὐ παρδάλιος τόσσον μένος ὅσσον Πάνθου υἷες φρονέουσιν the panther's courage is not so great as is the spirit of the sons of Panthus, Il. 17.23. esp. freq. in the phrase μέγα φρονεῖν to be high- minded, have high thoughts, to be high- spirited, Il. 11.296, 13.156; of lions and boars, 16.758, 11.325, cf. X. Cyr. 7.5.62; φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα S. OT 1078, cf. Lys. 2.48, Isoc. 4.132; in Att., freq. in bad sense, to be presumptuous, ἐφ' ἑαυτῷ, ἑαυτοῖς μέγα φ., Th. 6.16, X. HG 7.1.27 (also μεγάλα φ. Ar. Ach. 988; φ. ἐφ' αὑτῷ τηλικοῦτον ἡλίκον εἰκός.. D. 21.62): with Comp., μεῖζον φ. to have over-high thoughts, X. An. 5.6.8 (but simply, pluck up courage, ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ Id. HG 3.5.21); φ. μεῖζον ἢ κατ' ἄνδρα S. Ant. 768; μεῖζον τοῦ δέοντος Isoc. 7.7, cf. 6.34: rarely in pl., μείζω τῆς δίκης φ. E. Heracl. 933; with Sup., οἱ μέγιστον φρονοῦντες Pl. Phdr. 257e; ἐφ' ἱππικῇ X. Ages. 2.5; also μάλιστα φ. ἐπί τινι D. 28.2; ἐπὶ τοῖς προγόνοις οὐ μεῖον φ. X. Eq.Mag. 7.3, cf. Ap. 24; take pride in, ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντες Pl. Prt. 342d; φ. ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον Id. Smp. 217a; also φ. εἰς ἡμᾶς μέγα E. Hipp. 6; περὶ τὸ γράφειν λόγους Aeschin. 2.125; μέγα φ. ὅτι.. X. Cyr. 2.3.13; μέγα φ. ὡς εὖ ἐρῶν Pl. Smp. 198d; μέγα φ. μὴ ὑπείξειν haughty in their resolution not to.., X. HG 5.4.45: later φ. alone, = μέγα φ., φρονήσας ἐφ' αὑτῷ Paus. 1.12.5; διὰ τὸν πατέρα ἀξιώματι προέχοντα Id. 4.1.2: opp. σμικρὸν φ. to be poor- spirited, S. Aj. 1120; μικρὸν φ. Isoc. 4.151; μικρὸν καὶ ταπεινὸν φ. D. 13.25, etc.; ἧσσον, ἔλασσον φ. τινος, E. Andr. 313, Ph. 1128; φ. ἔλαττον ἢ πρότερον Isoc. 12.47, etc.; οὐ σμικρὸν φ. ἐς τὰς Ἀθήνας E. Heracl. 386: also μετριώτερον πρὸς ἡμᾶς φ. X. Cyr. 4.3.7. of those who agree in opinion, τά τινος φρονεῖν to be of another's mind, be on his side or of his party, Hdt. 2.162, etc.; τὰ σὰ φ. Id. 7.102; εὖ φ. τὰ σά S. Aj. 491; φ. τὰ Βρασίδον Ar. Pax 640 (troch.), cf. D. 18.161; also ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα thinking like me, Il. 15.50, cf. S. Ant. 374 (lyr.); τὠυτὸ or κατὰ τὠυτὸ φ. to be like - minded, make common cuase, Hdt. 1.60, 5.3; ἐμοὶ φ. ξυνῳδά Ar. Av. 635 (lyr.): opp. ἀμφὶς φ. think differently, Il. 13.345; ἄλλῃ φ. think another way, h.Ap. 469.

III comprehend, γιγνώσκω, φρονέω Od. 16.136, al.: more freq. c. acc., to be well aware of.., τὰ φρονέουσ' ἀνὰ θυμόν, ἃ.. 2.116; οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσίν paying no heed to it, 14.82; φ. τὴν ἡμέραν pay regard to it, Romans 14:6; consider, ponder, Il. 2.36, 18.4, al. to be in possession of one's senses, sts. almost = ζῆν, to be sensible, be alive, ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ' ἐλέησον, for ἔτι ζῶντα, Il. 22.59; θανόντι δ', οὐ φρονοῦντι, δειλαία χάρις ἐπέμπετο A. Ch. 517; ἐν τῷ φ. γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος S. Aj. 554; μηδὲ ζῆν.., μηδὲ φρονεῖν Pl. Sph. 249a; but also, to be in one's senses or right wits, φρονοῦντα, opp. μεμηνότα, S. Aj. 82, cf. 344; ἔξω ἐλαύνειν τινὰ τοῦ φρονεῖν E. Ba. 853; φρονεῖς ὀρθὰ κοὐ μαίνῃ Id. Med. 1129; ἐξεστηκὼς τοῦ φρονεῖν Isoc. 5.18; τὰ φαλάγγια τοῦ φ. ἐξίστησι X. Mem. 1.3.12; οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοκῶ φρονεῖν S. OC 1666; ἐγὼ νῦν φρονῶ τότ' οὐ φρονῶν E. Med. 1329; φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς though in thy wits thou'rt nothing wise, Id. Ba. 332 (for εὖ φ. v. supr. 1.2); ὁρώντων, φρονούντων, βλεπόντων ὑμῶν Aeschin. 3.94: ζῶν καὶ φρονῶν alive and in his right mind, freq. in Inscrr., IGRom. 1.804 (Perinthus), etc.; ζῶν καὶ φρενῶν (sic) Jahresh. 23 Beibl. 206 (ibid.), RArch. 21 (1925).240 (Callatis); νοῶν καὶ φρονῶν Test.Epict. 1.2, PPetr. 3p.4 (iii B.C.).

Thayer's Expanded Definition
 φρονέω, φρόνῳ; imperfect, 1person singular ἐφρόνουν, 2person plural ἐφρονεῖτε; future 2person plural φρονήσετε; present passive imperative 3person singular φρονείσθω, Philippians 2:5 R G (see 3below); (φρήν); from Homer down;

1. to have understanding, be wise ( Homer, others).

2. to feel, to think: absolutely ὡς νήπιος ἐφρόνουν, 1 Corinthians 13:11; to have an opinion of oneself, think of oneself: μή ὑπερφρονεῖν παῥ δεῖ φρονεῖν, Romans 12:3 (μεῖζον φρονεῖν κατ' ἄνδρα, Sophocles Ant. 768); φρονεῖν εἰς τό σωφρονεῖν ( R. V. so to think as to think soberly), to be modest, not to let one's opinion (though just) of himself exceed the bounds of modesty, ibid.; ὑπέρ γέγραπται, in one's opinion of oneself to go beyond the standard prescribed in Scripture, 1 Corinthians 4:6 R G (cf. Buttmann, 394 f (338); Winer s Grammar, § 64,4). with an accusative of the thing, to think, judge: φρονεῖς, what your opinion Isaiah , Acts 28:22; οὐδέν ἄλλο, Galatians 5:10; τί ἑτέρως, Philippians 3:15; several persons are said φρονεῖν τό αὐτό, to be of the same mind, i. e. to agree together, cherish the same views, be harmonious: 2 Corinthians 13:11; Philippians 2:2; Philippians 3:16 Rec.; Philippians 4:2>; with ἐν ἀλλήλοις added, Romans 15:5; also τό ἕν φρονοῦντες, having that one mind, Philippians 2:2 (the phrase τό ἕν having reference to τό αὐτό; see Meyer (but cf. Lightfoot) at the passage); τί ὑπέρ τίνος, to hold some opinion, Judges , think, concerning one, Philippians 1:7; τό αὐτό εἰς ἀλλήλους to be of the same mind toward one another, Romans 12:16.

3. to direct one's mind to a thing, to seek or strive for; τά τίνος, to seek one's interests or advantage; to be of one's party, side with him (in public affairs, Additions to Esther 8:5 [ Esther 8:208:12 c]; 1 Maccabees 10:20; Dio Cass. 51,4; Herodian, 8,6, 14 (6); for other examples from Xenophon, (or Herodotus 1,162at the end) down see Passow, under the word, II.; (Liddell and Scott, II:2c.); hence) τά τοῦ Θεοῦ and τά τῶν ἀνθρώπων, to be intent on promoting what God wills (specifically, his saving purposes), and what pleases men, Matthew 16:28; Mark 8:33; τά τῆς σαρκός and τά τοῦ πενυματος (σάρξ (which see 4) and πνεῦμα (which see, p. 522{a}) being personified), to pursue those things which gratify the flesh, ... the Holy Spirit, Romans 8:5, cf. Romans 8:6. τά ἐπίγεια, Philippians 3:19; τά ἄνω and τά ἐπί τῆς γῆς, Colossians 3:2 (ἀνθρώπινα, θνητά, Aristotle, eth. Nic. 10,7, p. 1177b, 32); τοῦτο φρονεῖτε (present imperative) ἐν ὑμῖν ( R. V. have this mind in you), be intent within yourselves on this, Philippians 2:5 L T Tr WH; passive, φρονειτα τί ἐν τίνι, some habit of thought (expressed by deeds) exists in one, Philippians 2:5 R G ( A. V. let this mind be in you); ὑψηλά (see ὑψηλός, b.). φρονεῖν ἡμέραν, to regard a day, observe it as sacred, Romans 14:6; φρονεῖν ὑπέρ τίνος, to take thought, have a care, for one, Philippians 4:10 (see ἀναθάλλω, at the end Compare: καταφρονέω, παραφρονέω, περιφρονέω, ὑπερφρονέω.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Vocabulary of the Greek NT

";feed to the full,"; ";satisfy,"; used originally of animals, but extended in colloquial Greek to men, when it becomes in the mid. practically = ἐσθίω : cf. Mar. 7:27 and see Kennedy Sources, p. 82. The verb is read in P Petr III, 42 D (1).5 (B.C. 254). According to Nägeli (p. 58), its occurrence in Php. 4:12 is one of the few vulgarisms Paul permits himself. MGr χορτάζω, χορταίνω, ";satiate.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (29)NAS (25)HCS (25)
Matthew1
Mark1
Acts1
Romans5
1 Corinthians2
2 Corinthians1
Galatians1
Philippians8
Colossians1
Matthew1
Mark1
Acts1
Romans6
1 Corinthians1
Galatians1
Philippians7
Colossians1
Matthew1
Mark1
Acts1
Romans8
1 Corinthians1
2 Corinthians1
Galatians1
Philippians10
Colossians1
List of Word Forms
εφρονειτε εφρονείτε ἐφρονεῖτε εφρόνησαν εφρονουν εφρόνουν ἐφρόνουν φρονει φρονεῖ φρόνει φρονειν φρονείν φρονεῖν φρονεις φρονείς φρονεῖς φρονείσθω φρονειτε φρονείτε φρονεῖτε φρονήσαι φρονήσατε φρονησετε φρονήσετε φρονητε φρονήτε φρονῆτε φρονουντες φρονούντες φρονοῦντες φρονουσιν φρονούσιν φρονοῦσιν φρονωμεν φρονῶμεν φρονων φρονών φρονῶν ephroneite ephroneîte ephronoun ephrónoun phronei phroneî phrónei phronein phroneîn phroneis phroneîs phroneite phroneîte phronesete phronēsete phronḗsete phronete phronête phronēte phronē̂te phronomen phronômen phronōmen phronō̂men phronon phronôn phronōn phronō̂n phronountes phronoûntes phronousin phronoûsin
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
φρίσσω
Next Entry
φρόνημα
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology