corner graphic   Hi,    
Facebook image
ver. 2.0.16.10.21
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Old & New Testament Greek

Entry for Strong's #5620 - ὥστε

Transliteration:
hṓste
Phonetics:
hoce'-teh  
Word Origin:
from (5613) and (5037)
Parts of Speech:
particle
TDNT:
None
Word Definition  [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. so that, insomuch that
  2. so then, therefore, wherefore
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὥστε, as Adv., bearing the same relation to ὡς as ὅστε to ὅς, and used by Hom. more freq. than ὡς in similes, when it is commonly written divisim, and is relat. to a demonstr. ὥς: sts. c. pres. Indic., Il. 2.459 sq., 12.421, 13.703: sts. c. aor., ὥς τε λέων ἐχάρη 3.23: sts. c. subj. pres. or aor., 2.474 sq., 11.67, 16.428, Od. 22.302: all three usages combined in one simile, with varied construction, Il. 5.136 - 9: the verb is sts. omitted, λάμφ' ὥς τε στεροπή 10.154: this usage of ὥστε is chiefly (Pi. uses ὧτε, q. v.), but it occurs in Alc. (?) 27 (prob.), B. 12.124 and sts. in Trag., κατώρυχες δ' ἔναιον ὥστ' ἀήσυροι μύρμηκες A. Pr. 452, cf. Th. 62, Pers. 424, Ch. 421 (lyr.), S. OC 343, Ant. 1033, Tr. 112 (lyr.).

II to mark the power or virtue by which one does a thing, as being, inasmuch as, like ἅτε, τὸν δ' ἐξήρπαξ' Ἀφροδίτη ῥεῖα μάλ', ὥ. θεός Il. 3.381, cf. 18.518; ὥ. περὶ ψυχῆς since it was for life, Od. 9.423; ὥ. ταῦτα νομίζων Hdt. 1.8, cf. 5.83, 101, 6.94. as Conj. to express the actual or intended result of the action in the principal clause:

I mostly c. inf., so as or for to do a thing, twice in Hom., εἰ δέ σοι θυμὸς ἐπέσσυται, ὥ. νέεσθαι if thy heart is eager to return, Il. 9.42; οὐ τηλίκος.., ὥ. σημάντορι πάντα πιθέσθαι not of such age as to obey a master in all things, Od. 17.21; ῥηϊδίως κεν ἐργάσσαιο, ὥ. σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν Hes. Op. 44; ὥ. ἀποπλησθῆναι (ἀποπλῆσαι codd.) τὸν χρησμόν Hdt. 8.96: freq. in Pi., O. 9.74, N. 5.1, 35, al.; also in Trag. and Att. after demonstratives, οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένος κυρῶ ὥστ' ἄλλα χρῄζειν S. OT 595, etc.; this constr. is found in cases where (as in Il. 9.42 supr. cit.) ὥστε seems superfluous; so after ἐθέλειν, Κύπρις.. ἤθελ' ὥ. γίγνεσθαι τόδε E. Hipp. 1327; after ἔστι, for ἔξεστι, S. Ph. 656; after ψηφίζεσθαι, Th. 5.17; after ἐπαίρειν, E. Supp. 581; ἐπαγγελλόμενοι ὥ. βοηθεῖν Th. 8.86; after words implying request, δεηθέντες.. ὥ. ψηφίσασθαι Id. 1.119; πεῖσαι ὥ. συγχωρῆσαι Id. 8.45.

2. after Comparatives with , when the possibility of the consequence is denied (cf. ὡς B. 111.2), μέζω κακὰ ἢ ὥστε ἀνακλαίειν woes too great for tears, Hdt. 3.14; μεῖζον ἢ ὥστε φέρειν δύνασθαι κακόν X. Mem. 3.5.17: but in Poetry ὥστε is sts. left out, νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν S. OT 1293; κρείσσον' ἢ φέρειν κακά E. Hec. 1107 (rarely in Prose, Pl. Tht. 149c); similarly with the Posit., ψυχρὸν ὥ. λούσασθαι too cold to bathe in, X. Mem. 3.13.3; ἡμεῖς ἔτι νέοι ὥ. διελέσθαι too young to.., Pl. Prt. 314b; γέρων ἐκεῖνος ὥ. δ' ὠφελεῖν παρών E. Andr. 80: this ὥστε is sts. omitted after words implying comparison, ὀλίγους εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβαλέειν too few.. Hdt. 6.109; ταπεινὴ ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν Th. 2.61, etc.

3. ὥστε.. ἄν is used with inf., of contingencies more or less improbable, οὕτως ἐκάετο ὥστε μήτε.. ἄλλο τι ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσθαι, ἥδιστά τε ἂν ἐς ὕσωρ ψυχρὸν σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν Th. 2.49, cf. S. OT 374, El. 1316, D. 8.35.

4. sts. implying on condition that.., like ἐφ' ᾧτε, παραδοῦναι σφᾶς αὐτοὺς Ἀθηναίοις, ὥστε βουλεῦσαι ὅ τι ἂν ἐκείνοις δοκῇ Th. 4.37, cf. X. An. 5.6.26.

II c. Indic., to express the actual or possible result with emphasis, οὐκ οὕτω φρενοβλαβὴς ὁ Πρίαμος οὐδὲ οἱ ἄλλοι.., ὥ. κινδυνεύειν ἐβούλοντο Hdt. 2.120 (fort. delendum ἐβούλοντο) ; ἀσθενέες οὕτω, ὥ... διατετρανέεις Id. 3.12; οὕτως ἀγνωμόνως ἔχετε, ὥ. ἐλπίζετε..; are you so foolish that you expect.. ? D. 2.26, βέβηκεν, ὥ. πᾶν ἐν ἡσύχῳ ἔξεστι φωνεῖν S. OC 82, cf. OT 533: freq. in X., Mem. 2.2.3, al.; with ἄν and the impf. or aor. implying a supposed case, ὥστ', εἰ φρονῶν ἔπρασσον, οὐδ' ἂν ὧδ' ἐγιγνόμην κακός S. OC 271; ὥστε οὐκ ἂν ἔλαθεν αὐτόθεν ὁρμώμενος Th. 5.6: ὥστε τὴν πόλιν ἂν ἡγήσω πολέμου ἐργαστήριον εἶναι X. Ages. 1.26.

2. at the beginning of a sentence, to mark a strong conclusion, and so, therefore, ὥστ'.. ὄλωλα καί σε προσδιαφθερῶ S. Ph. 75; ὥστ' οὐχ ὕπνῳ γ' εὕδοντά μ' ἐξεγείρετε Id. OT 65; ὥ. καὶ ταῦτα λεχθήσεται Arist. Metaph. 1004a22: c. imper., θνητὸς δ' Ὀρέστης, ὥ. μὴ λίαν στένε S. El. 1172; ὥ. θάρρει X. Cyr. 1.3.18, cf. Pl. Prt. 311a; ὥ. ἂν βούλησθε χειροτονήσατε D. 9.70 cod.A (-ήσετε cett.); before a question, ὥ. τίς ἂν ἀπετόλμησε..; Lys. 7.28.

3. c. opt., with ἄν, Hdt. 2.16; βρέφος γὰρ ἦν τότ'.., ὥστ' οὐκ ἂν αὐτὸν γνωρίσαιμ' E. Or. 379, cf. S. OT 857, Ar. Ach. 943 (lyr.). b. c. opt. in orat. obliq., X. HG 3.5.23; after opt. in principal clause, Id. Oec. 1.13.

4. with subj., in order that, in Thessalian dialect, τὸς ταμίας φροντίσαι οὕστε.. γενειθεῖ τᾶ πόλι ἁ δόσις BCH 59.38 (Crannon); ἀντιλλαβέσθαι τᾶς πόλλιος (sic) οὕστε.. ἐς πάντουν ἐγλυθεῖ τοῦν δανείουν ib.p.37.

III with part., instead of inf., after a part. in the principal clause, τοσοῦτον ἁπάντων διενεγκόντες, ὥσθ' ὑπὲρ Ἀργείων δυστυχησάντων Θηβαίοις.. ἐπιτάττοντες κτλ. Isoc. 4.64 (s. v.l.); οὕτω σφόδρα μισοῦντα τοῦτον, ὥστε πολὺ δὴ (ἂν Dobree) θᾶττον διαθέμενον κτλ. Isaiah 9:16; ὥστε.. δέον D. 3.1. πόλεμος σκληρὸς ὥστε λίαν extremely, LXX 2 Kings 2:17. in later Greek, folld. by Preps., Παρμένοντι κλειδὸς ὥ. ἐπὶ τὸ Διοσκούριον Inscr.Délos 316.83 (iii B. C.); ξύλον ὥ. ἐπὶ τὴν ἅμαξαν IG 11(2) 287 A 52 (iii B. C.); μόλυβδος ὥ. εἰς τὸ Κύνθιον ib.203 A 52 (iii B. C.); κριθῶν ὥ. εἰς τὰ κτήνη barley for the animals, PCair.Zen. 251.5 (iii B. C.); ὥ. εἰς ξένια φοίνικας PHal. 1.7.4 (iii B. C.). c. dat., for, χρεία αὐτοῦ ἐστὶν ὥ. Πισικλεῖ it is needed for P., PCair.Zen. 241 (iii B. C.); ὥ. τοῖς χησίν IG 11(2).287 A 45 (iii B. C.).

Thayer's Expanded Definition
 ὥστε (from ὡς and the enclitic τέ ( Tdf. Proleg., p. 110)), a consecutive conjunction, i. e. expressing consequence or result, from Homer down, cf. Klotz ad Devar. ii. 2, p. 770ff; Winer s Grammar, § 41b. 5 N. 1, p. 301 (282 f); (Buttmann, § 139,50);

1. so that ( A. V. frequently insomuch that);

a. with an infinitive (or accusative and infinitive) ( Buttmann, § 142,3; the neg. in this construction is μή, Buttmann, § 148,6; Winer's Grammar, 480 (447)): preceded by the demonstrative οὕτως, Acts 14:1; τοσοῦτος, Matthew 15:33 (so many loaves as to fill etc.); without a demonstrative preceding (where ὥστε defines more accurately the magnitude, extent, or quantity), Matthew 8:24,28; Matthew 12:22; Matthew 13:2,32, 54; Matthew 15:31; Matthew 27:14; Mark 1:27,45; Mark 2:2,12; Mark 3:10,20; Mark 4:1,32, 37; Mark 9:26; Mark 15:5; Luke 5:7; Luke 12:1; Acts 1:19; Acts 5:15; Acts 15:39; Acts 16:26; Acts 19:10,12, 16; Romans 7:6; Romans 15:19; 1 Corinthians 1:7; 1 Corinthians 5:1; 1 Corinthians 13:2; 2 Corinthians 1:8; 2 Corinthians 2:7; 2 Corinthians 3:7; 2 Corinthians 7:7; Philippians 1:13; 1 Thessalonians 1:7; 2 Thessalonians 1:4; 2 Thessalonians 2:4; Hebrews 13:6; 1 Peter 1:21; it is used also of a designed result, so as to equivalent to in order to, for to, Matthew 10:1; Matthew 24:24 (their design); Matthew 27:1>; Luke 4:29 ( Rec. εἰς τό); Luke 9:52> ( L marginal reading WH ὡς, which see III.); and L T Tr WH in Luke 20:20 ( R G εἰς τό) ( 1 Maccabees 1:49 1 Maccabees 4:2,28 1 Maccabees 10:3; 2 Maccabees 2:6; Thucydides 4,23; Xenophon, Cyril 3,2, 16; Josephus, Antiquities 13,5, 10; Eus. h. e. 3,28, 3 (cf. Sophocles Lexicon, under the word, 5)); cf. Winer s Grammar, 318 (298); Buttmann, § 139,50 Rem.

b. so that, with the indicative ( Buttmann, 244 (210); cf. Winer's Grammar, 301 (283); Meyer or Ellicott on Galatians , as below): Galatians 2:13, and often in secular authors; preceded by οὕτως, John 3:16.

2. so then, therefore, wherefore: with the indicative (cf. Passow, under the word, II:1b., vol. ii., p. 2639{b}; (Liddell and Scott, under the word B. II:2; the neg. in this construction is οὐ, Buttmann, § 148,5)), Matthew 12:12; Matthew 19:6; Matthew 23:31; Mark 2:28; Mark 10:8; Romans 7:4,12; Romans 13:2; 1 Corinthians 3:7; 1 Corinthians 7:38; 1 Corinthians 11:27; 1 Corinthians 14:22; 2 Corinthians 4:12; 2 Corinthians 5:16; Galatians 3:9,24; Galatians 4:7,16; once with a hortatory subjunctive, 1 Corinthians 5:8 (here L marginal reading indicative). before an imperative: 1 Corinthians 3:21; (1 Corinthians 4:5>); 1 Corinthians 10:12; 11:33; 14:39; 15:58>; Philippians 2:12; Philippians 4:1; 1 Thessalonians 4:18; James 1:19 ( L T Tr WH read ἴστε; cf. p. 174{a} top); 1 Peter 4:19.

ὠτάριον, ὠταριου, τό (diminutive of οὖς, ὠτός; cf. γυναικάριον ( Winer's Grammar, 24,96 (91))), equivalent to ὠτίον (which see), the ear: Mark 14:47 L T Tr WH; John 18:10 T Tr WH. ( Anthol. 11,75, 2; Anaxandrides quoted in Athen. 3, p. 95c.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὥσ -τε ,

consecutive particle,

1. c. infin., expressing result, so as to: ; , , , , , , , al.; of a designed result, , , al.; preceded by οὕτως , ; by τοσοῦτος , .

2. C. indic.,

(a) so that: , preceded by οὕτως , ;

(b) so then, therefore: , , , , , al.

3. so then, therefore: c. subjc., ; c. imperat., ; , ,, , al.

 

 

 

 


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Frequency / Word / Parsing Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (83)NAS (74)HCS (77)
Matthew15
Mark13
Luke3
John1
Acts8
Romans5
1 Corinthians14
2 Corinthians7
Galatians5
Philippians3
1 Thessalonians3
2 Thessalonians2
Hebrews1
James1
1 Peter2
Matthew11
Mark11
Luke3
Acts6
Romans5
1 Corinthians13
2 Corinthians7
Galatians5
Philippians3
1 Thessalonians3
2 Thessalonians2
Hebrews1
1 Peter2
Matthew15
Mark12
Luke2
Acts8
Romans5
1 Corinthians13
2 Corinthians6
Galatians5
Philippians3
1 Thessalonians3
2 Thessalonians2
Hebrews1
1 Peter2
List of Word Forms
ωστε ώστε ὥστε hoste hōste hṓste oste ōste

Make A Difference, Today!
Sponsor a child today!
Lectionary Calendar
Friday, October 21st, 2016
the Week of Proper 24 / Ordinary 29
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ
ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω
Prev Entry
ὡσπερεί
Next Entry
ὠτίον
Download the Language Fonts
Below you will find links to the TrueType font(s) used in this resource. Simply right-mouse click the link and save it to your fonts

Once you have finished you might need to close all open browsers and open your fonts directory to initialized the font(s) you just installed.

SIL Galatia Greek font
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology