Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 10:1

New American Standard Bible
1 Corinthians 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I do not want you to be unaware, brothers {and sisters,} that our fathers were all under the cloud and they all passed through the sea;
NA26 – Οὐ θέλω (5719) γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, (5721) ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν (5713) καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, (5627)
WH – ου θελω (5719) γαρ υμας αγνοειν (5721) αδελφοι οτι οι πατερες ημων παντες υπο την νεφελην ησαν (5707) και παντες δια της θαλασσης διηλθον (5627)
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܥܒ݂ܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile