Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:13

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Judge for yourselves: is it proper for a woman to pray to God {with her head} uncovered?
NA26 – γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι; (5738)
WH – εν υμιν αυτοις κρινατε (5657) πρεπον (5723) εστιν (5719) γυναικα ακατακαλυπτον τω θεω προσευχεσθαι (5738)
PES – ܕ݁ܽܘܢܘ ܒ݁ܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܝܳܐܶܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܓ݁ܠܶܐ ܪܺܫܳܗ ܬ݁ܨܰܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile