Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:14

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Does even nature itself not teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him,
NA26 – οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει (5719) ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ (5725) ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν, (5748)
WH – ουδε η φυσις αυτη διδασκει (5719) υμας οτι ανηρ μεν εαν κομα (5725) ατιμια αυτω εστιν (5719)
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܗܽܘ ܟ݁ܝܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܣܰܥܪܶܗ ܨܰܥܪܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile