Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:14

New American Standard Bible
1 Corinthians 11:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Does even nature itself not teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him,
NA26 – οὐδὲ φύσις αὐτὴ διδάσκει (5719) ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ (5725) ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν, (5748)
WH – ουδε η φυσις αυτη διδασκει (5719) υμας οτι ανηρ μεν εαν κομα (5725) ατιμια αυτω εστιν (5719)
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܗܽܘ ܟ݁ܝܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܣܰܥܪܶܗ ܨܰܥܪܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile