Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:8

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Love never fails; but if {there are gifts of} prophecy, they will be done away with; if {there are} tongues, they will cease; if {there is} knowledge, it will be done away with.
NA26 – ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. (5719) εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· (5701) εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· (5695) εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. (5701)
WH – η αγαπη ουδεποτε πιπτει (5719) ειτε δε προφητειαι καταργηθησονται (5701) ειτε γλωσσαι παυσονται (5695) ειτε γνωσις καταργηθησεται (5701)
PES – ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܢܒ݂ܺܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܳܢ ܘܠܶܫܳܢܶܐ ܢܶܫܬ݁ܰܬ݁ܩܽܘܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile