Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:20

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brethren, do not be children in your thinking; yet in evil be infants, but in your thinking be mature.
NA26 – Ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε (5737) ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, (5720) ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. (5737)
WH – αδελφοι μη παιδια γινεσθε (5737) ταις φρεσιν αλλα τη κακια νηπιαζετε (5720) ταις δε φρεσιν τελειοι γινεσθε (5737)
PES – ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܛܠܶܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܗܘܰܘ ܓ݁ܡܺܝܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile