Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 15:54

New American Standard Bible
1 Corinthians 15:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, "" in victory.
NA26 – ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται (5672) ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται (5672) ἀθανασίαν, τότε γενήσεται (5695) λόγος γεγραμμένος, (5772) Κατεπόθη (5681) θάνατος εἰς νῖκος.
WH – οταν δε το [ | φθαρτον τουτο ενδυσηται (5672) αφθαρσιαν και το ] θνητον τουτο ενδυσηται (5672) [ [την] | ] αθανασιαν τοτε γενησεται (5695) ο λογος ο γεγραμμενος (5772) κατεποθη (5681) ο θανατος εις νικος
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܒ݂ܶܫ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܠܰܥ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile