Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:10

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if Timothy comes, see that he has no reason to be afraid {while} among you, for he is doing the Lord's work, as I also am.
NA26 – Ἐὰν δὲ ἔλθῃ (5632) Τιμόθεος, βλέπετε (5720) ἵνα ἀφόβως γένηται (5638) πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται (5736) ὡς κἀγώ·
WH – εαν δε ελθη (5632) τιμοθεος βλεπετε (5720) ινα αφοβως γενηται (5638) προς υμας το γαρ εργον κυριου εργαζεται (5736) ως [ εγω | καγω ]
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile