Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:17

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I rejoice over the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have supplied what was lacking on your part.
NA26 – χαίρω (5719) δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν, (5656)
WH – χαιρω (5719) δε επι τη παρουσια στεφανα και φορτουνατου και αχαικου οτι το υμετερον υστερημα ουτοι ανεπληρωσαν (5656)
PES – ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܰܐ ܘܰܕ݂ܦ݂ܳܪܛܽܘܢܰܛܳܘܣ ܘܕ݂ܰܐܟ݂ܰܐܝܺܩܳܘܣ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܰܨܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܺܝܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile