Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:19

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written: "I WILL DESTROY THE WISDOM OF THE WISE, AND THE UNDERSTANDING OF THOSE WHO HAVE UNDERSTANDING, I WILL CONFOUND."
NA26 – γέγραπται (5769) γάρ, Ἀπολῶ (5692) τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (5692)
WH – γεγραπται (5769) γαρ απολω (5692) την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω (5692)
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܘܒ݁ܶܕ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܶܐܓ݂ܠܽܘܙ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile