Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:19

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written: "I WILL DESTROY THE WISDOM OF THE WISE, AND THE UNDERSTANDING OF THOSE WHO HAVE UNDERSTANDING, I WILL CONFOUND."
NA26 – γέγραπται (5769) γάρ, Ἀπολῶ (5692) τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (5692)
WH – γεγραπται (5769) γαρ απολω (5692) την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω (5692)
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܘܒ݁ܶܕ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܶܐܓ݂ܠܽܘܙ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile