Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:3

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly, and are you not walking like mere men?
NA26 – ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. (5748) ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε (5748) καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; (5719)
WH – ετι γαρ σαρκικοι εστε (5719) οπου γαρ εν υμιν ζηλος και ερις ουχι σαρκικοι εστε (5719) και κατα ανθρωπον περιπατειτε (5719)
PES – ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܦ݂ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile