Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we are God's fellow workers; you are God's field, God's building.
NA26 – θεοῦ γάρ ἐσμεν (5748) συνεργοί· θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. (5748)
WH – θεου γαρ εσμεν (5719) συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε (5719)
PES – ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢܰܢ ܘܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile