Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 4:5

New American Standard Bible
1 Corinthians 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore do not go on passing judgment before {the} time, {but wait} until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of {human} hearts; and then praise will come to each person from God.
NA26 – ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, (5720) ἕως ἂν ἔλθῃ (5632) κύριος, ὃς καὶ φωτίσει (5692) τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει (5692) τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν· καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται (5695) ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ.
WH – ωστε μη προ καιρου τι κρινετε (5720) εως αν ελθη (5632) ο κυριος ος και φωτισει (5692) τα κρυπτα του σκοτους και φανερωσει (5692) τας βουλας των καρδιων και τοτε ο επαινος γενησεται (5695) εκαστω απο του θεου
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܓ݂ܳܠܶܐ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile