Lectionary Calendar
Thursday, June 13th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you not know that the saints will judge the world? If the world is judged by you, are you not competent {to form} the smallest law courts?
NA26 – οὐκ οἴδατε (5758) ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; (5692) καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται (5743) κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε (5748) κριτηρίων ἐλαχίστων;
WH – η ουκ οιδατε (5758) οτι οι αγιοι τον κοσμον κρινουσιν (5692) και ει εν υμιν κρινεται (5743) ο κοσμος αναξιοι εστε (5719) κριτηριων ελαχιστων
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܕ݁ܺܝܢܶܐ ܕ݁ܰܩܕ݁ܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile