Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:34

New American Standard Bible
1 Corinthians 7:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {his interests} are divided. The woman who is unmarried, and the virgin, is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband.
NA26 – καὶ μεμέρισται. (5769) καὶ γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ (5719) τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· δὲ γαμήσασα (5660) μεριμνᾷ (5719) τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ (5661) τῷ ἀνδρί.
WH – και μεμερισται (5769) και η γυνη η αγαμος και η παρθενος μεριμνα (5719) τα του κυριου ινα η (5725) αγια [ [και] | και ] τω σωματι και τω πνευματι η δε γαμησασα (5660) μεριμνα (5719) τα του κοσμου πως αρεση (5661) τω ανδρι
PES – ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܳܢܝܳܐ ܒ݁ܡܳܪܳܗ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚܳܗ ܘܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܪܳܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܫܦ݁ܰܪ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile