Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:10

New American Standard Bible
1 John 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son {to be} the propitiation for our sins.
NA26 – ἐν τούτῳ ἐστὶν (5748) ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν (5758) τὸν θεόν, ἀλλ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν (5656) ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν (5656) τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.
WH – εν τουτω εστιν (5719) η αγαπη ουχ οτι ημεις ηγαπηκαμεν (5758) τον θεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν (5656) ημας και απεστειλεν (5656) τον υιον αυτου ιλασμον περι των αμαρτιων ημων
PES – ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܐܰܚܶܒ݂ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܚܛܳܗܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile