Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 4:10,20

New American Standard Bible
1 John 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son {to be} the propitiation for our sins.
NA26 – ἐν τούτῳ ἐστὶν (5748) ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν (5758) τὸν θεόν, ἀλλ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν (5656) ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν (5656) τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.
WH – εν τουτω εστιν (5719) η αγαπη ουχ οτι ημεις ηγαπηκαμεν (5758) τον θεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν (5656) ημας και απεστειλεν (5656) τον υιον αυτου ιλασμον περι των αμαρτιων ημων
PES – ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܐܰܚܶܒ݂ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܚܛܳܗܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  
1 John 4:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If someone says, "I love God," and {yet} he hates his brother {or sister,} he is a liar; for the one who does not love his brother {and sister} whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen.
NA26 – ἐάν τις εἴπῃ (5632) ὅτι Ἀγαπῶ (5719) τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, (5725) ψεύστης ἐστίν· (5748) γὰρ μὴ ἀγαπῶν (5723) τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, (5758) τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν (5758) οὐ δύναται (5736) ἀγαπᾶν. (5721)
WH – εαν τις ειπη (5632) οτι αγαπω (5719) τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση (5725) ψευστης εστιν (5719) ο γαρ μη αγαπων (5723) τον αδελφον αυτου ον εωρακεν (5758) τον θεον ον ουχ εωρακεν (5758) ου δυναται (5736) αγαπαν (5721)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܣܳܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile