Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:15

New American Standard Bible
1 John 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And if we know that He hears us {in} whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him.
NA26 – καὶ ἐὰν οἴδαμεν (5758) ὅτι ἀκούει (5719) ἡμῶν ἐὰν αἰτώμεθα, (5735) οἴδαμεν (5758) ὅτι ἔχομεν (5719) τὰ αἰτήματα ᾐτήκαμεν (5758) ἀπ αὐτοῦ.
WH – και εαν οιδαμεν (5758) οτι ακουει (5719) ημων ο εαν αιτωμεθα (5735) οιδαμεν (5758) οτι εχομεν (5719) τα αιτηματα α ητηκαμεν (5758) απ αυτου
PES – ܘܶܐܢ ܡܦ݁ܳܣܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܢ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܫܶܐܠܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܫܶܐܠܢ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile