Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:4

New American Standard Bible
1 John 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For whoever has been born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world: our faith.
NA26 – ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον (5772) ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ (5719) τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν (5748) νίκη νικήσασα (5660) τὸν κόσμον, πίστις ἡμῶν.
WH – οτι παν το γεγεννημενον (5772) εκ του θεου νικα (5719) τον κοσμον και αυτη εστιν (5719) η νικη η νικησασα (5660) τον κοσμον η πιστις ημων
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܟ݂ܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܙܟ݂ܳܬ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile