Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:2

New American Standard Bible
1 Peter 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood: May grace and peace be multiplied to you.
NA26 – κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. (5684)
WH – κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη (5684)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܒ݂ܺܝܘ ܒ݁ܰܡܩܰܕ݁ܡܽܘܬ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ ܘܠܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile