Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:4

New American Standard Bible
1 Peter 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to {obtain} an inheritance {which is} imperishable, undefiled, and will not fade away, reserved in heaven for you,
NA26 – εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην (5772) ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς
WH – εις κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην (5772) εν ουρανοις εις υμας
PES – ܘܰܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܡܝܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile