Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:4

New American Standard Bible
1 Peter 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to {obtain} an inheritance {which is} imperishable, undefiled, and will not fade away, reserved in heaven for you,
NA26 – εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην (5772) ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς
WH – εις κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην (5772) εν ουρανοις εις υμας
PES – ܘܰܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܡܝܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile