Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:8

New American Standard Bible
1 Peter 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory,
NA26 – ὃν οὐκ ἰδόντες (5631) ἀγαπᾶτε, (5719) εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες (5723) πιστεύοντες (5723) δὲ ἀγαλλιᾶσθε (5736) χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,
WH – ον ουκ ιδοντες (5631) αγαπατε (5719) εις ον αρτι μη ορωντες (5723) πιστευοντες (5723) δε [ αγαλλιατε (5719) | αγαλλιασθε (5736) ] χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη (5772)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܪܳܘܙܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile