Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:8

New American Standard Bible
1 Peter 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory,
NA26 – ὃν οὐκ ἰδόντες (5631) ἀγαπᾶτε, (5719) εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες (5723) πιστεύοντες (5723) δὲ ἀγαλλιᾶσθε (5736) χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,
WH – ον ουκ ιδοντες (5631) αγαπατε (5719) εις ον αρτι μη ορωντες (5723) πιστευοντες (5723) δε [ αγαλλιατε (5719) | αγαλλιασθε (5736) ] χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη (5772)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܪܳܘܙܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile