Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:21

New American Standard Bible
1 Peter 2:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you have been called for this purpose, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you would follow in His steps,
NA26 – εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, class="show tvm">(5681) ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν class="show tvm">(5627) ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων class="show tvm">(5723) ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε class="show tvm">(5661) τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·
WH – εις τουτο γαρ εκληθητε class="show tvm">(5681) οτι και χριστος επαθεν class="show tvm">(5627) υπερ υμων υμιν υπολιμπανων class="show tvm">(5723) υπογραμμον ινα επακολουθησητε class="show tvm">(5661) τοις ιχνεσιν αυτου
PES – ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile