Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:1

New American Standard Bible
1 Peter 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin,
NA26 – Χριστοῦ οὖν παθόντος (5631) σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, (5669) ὅτι παθὼν (5631) σαρκὶ πέπαυται (5769) ἁμαρτίας,
WH – χριστου ουν παθοντος (5631) σαρκι και υμεις την αυτην εννοιαν οπλισασθε (5669) οτι ο παθων (5631) σαρκι πεπαυται (5769) [ αμαρτιαις | αμαρτιας ]
PES – ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܝܰܢܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܫܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile