Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:1

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Peter 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since Christ has suffered in the flesh, arm yourselves also with the same purpose, because he who has suffered in the flesh has ceased from sin,
NA26 – Χριστοῦ οὖν παθόντος (5631) σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, (5669) ὅτι παθὼν (5631) σαρκὶ πέπαυται (5769) ἁμαρτίας,
WH – χριστου ουν παθοντος (5631) σαρκι και υμεις την αυτην εννοιαν οπλισασθε (5669) οτι ο παθων (5631) σαρκι πεπαυται (5769) [ αμαρτιαις | αμαρτιας ]
PES – ܐܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܫ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܝܰܢܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܡܳܐܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܫܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain