Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:8

New American Standard Bible
1 Peter 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins.
NA26 – πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, (5723) ὅτι ἀγάπη καλύπτει (5719) πλῆθος ἁμαρτιῶν·
WH – προ παντων την εις εαυτους αγαπην εκτενη εχοντες (5723) οτι αγαπη καλυπτει (5719) πληθος αμαρτιων
PES – ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܰܦ݁ܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile