Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:10

New American Standard Bible
1 Peter 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, {and} establish {you.}
NA26 – δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας class="show tvm">(5660) ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὀλίγον παθόντας class="show tvm">(5631) αὐτὸς καταρτίσει, class="show tvm">(5692) στηρίξει, σθενώσει, class="show tvm">(5692) θεμελιώσει.
WH – ο δε θεος πασης χαριτος ο καλεσας class="show tvm">(5660) υμας εις την αιωνιον αυτου δοξαν εν χριστω [ | [ιησου] ] ολιγον παθοντας class="show tvm">(5631) αυτος καταρτισει class="show tvm">(5692) στηριξει class="show tvm">(5692) σθενωσει class="show tvm">(5692) [ | θεμελιωσει class="show tvm">(5692) ]
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܢ ܠܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܢܶܫܬ݁ܰܪܰܪ ܘܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܒ݁ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile