Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:10

New American Standard Bible
1 Peter 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, {and} establish {you.}
NA26 – δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας (5660) ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὀλίγον παθόντας (5631) αὐτὸς καταρτίσει, (5692) στηρίξει, σθενώσει, (5692) θεμελιώσει.
WH – ο δε θεος πασης χαριτος ο καλεσας (5660) υμας εις την αιωνιον αυτου δοξαν εν χριστω [ | [ιησου] ] ολιγον παθοντας (5631) αυτος καταρτισει (5692) στηριξει (5692) σθενωσει (5692) [ | θεμελιωσει (5692) ]
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܢ ܠܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܢܶܫܬ݁ܰܪܰܪ ܘܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܒ݁ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile