Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:2

New American Standard Bible
1 Peter 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion, but voluntarily, according to {the will of} God; and not for sordid gain, but with eagerness;
NA26 – ποιμάνατε (5657) τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ ἐπισκοποῦντες (5723) μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,
WH – ποιμανατε (5657) το εν υμιν ποιμνιον του θεου [ | [επισκοπουντες] (5723) ] μη αναγκαστως αλλα εκουσιως [ | κατα θεον ] μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως
PES – ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܣܥܽܘܪܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile