Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:6

New American Standard Bible
1 Peter 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time,
NA26 – Ταπεινώθητε (5682) οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ (5661) ἐν καιρῷ,
WH – ταπεινωθητε (5682) ουν υπο την κραταιαν χειρα του θεου ινα υμας υψωση (5661) εν καιρω
PES – ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܬ݁ܰܩܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܪܺܝܡܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile