Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 2:5

New American Standard Bible
1 Thessalonians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we never came with flattering speech, as you know, nor with a pretext for greedGod is {our} witness
NA26 – οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, (5675) καθὼς οἴδατε, (5758) οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς,
WH – ουτε γαρ ποτε εν λογω κολακειας εγενηθημεν (5675) καθως οιδατε (5758) ουτε [ | εν ] προφασει πλεονεξιας θεος μαρτυς
PES – ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܚܢ ܒ݁ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܫܰܕ݁ܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܗܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile