Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:4

New American Standard Bible
1 Timothy 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {He must be} one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity
NA26 – τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, (5734) τέκνα ἔχοντα (5723) ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·
WH – του ιδιου οικου καλως προισταμενον (5734) τεκνα εχοντα (5723) εν υποταγη μετα πασης σεμνοτητος
PES – ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile