Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:15

New American Standard Bible
1 Timothy 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Take pains with these things; be {absorbed} in them, so that your progress will be evident to all.
NA26 – ταῦτα μελέτα, (5720) ἐν τούτοις ἴσθι, (5749) ἵνα σου (5753) προκοπὴ φανερὰ (5753) πᾶσιν.
WH – ταυτα μελετα (5720) εν τουτοις ισθι (5720) ινα σου η προκοπη φανερα η (5725) πασιν
PES – ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܗܰܓ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܶܝܢ ܗܘܺܝ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile