Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:5

New American Standard Bible
1 Timothy 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now she who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day.
NA26 – δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη (5772) ἤλπικεν (5758) ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει (5719) ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας·
WH – η δε οντως χηρα και μεμονωμενη (5772) ηλπικεν (5758) επι [ [τον] | ] θεον και προσμενει (5719) ταις δεησεσιν και ταις προσευχαις νυκτος και ημερας
PES – ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܰܡܫܰܘܚܰܕ݁ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܰܒ݂ܪܳܗ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile