Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:1,3

New American Standard Bible
1 Timothy 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All who are under the yoke as slaves are to regard their own masters as worthy of all honor so that the name of God and {our} doctrine will not be spoken against.
NA26 – Ὅσοι εἰσὶν (5748) ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, (5737) ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται. (5747)
WH – οσοι εισιν (5719) υπο ζυγον δουλοι τους ιδιους δεσποτας πασης τιμης αξιους ηγεισθωσαν (5737) ινα μη το ονομα του θεου και η διδασκαλια βλασφημηται (5747)
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܺܝܩܳܪ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܕ݁ܰܦ݂ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 6:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness,
NA26 – εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ (5719) καὶ μὴ προσέρχεται (5736) ὑγιαίνουσιν (5723) λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ,
WH – ει τις ετεροδιδασκαλει (5719) και μη προσερχεται (5736) υγιαινουσιν (5723) λογοις τοις του κυριου ημων ιησου χριστου και τη κατ ευσεβειαν διδασκαλια
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܡܶܠܶܐ ܚܠܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile