Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:12

New American Standard Bible
1 Timothy 6:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Fight the good fight of faith; take hold of the eternal life to which you were called, and {for which} you made the good confession in the presence of many witnesses.
NA26 – ἀγωνίζου (5737) τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ (5634) τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης (5681) καὶ ὡμολόγησας (5656) τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων.
WH – αγωνιζου (5737) τον καλον αγωνα της πιστεως επιλαβου (5634) της αιωνιου ζωης εις ην εκληθης (5681) και ωμολογησας (5656) την καλην ομολογιαν ενωπιον πολλων μαρτυρων
PES – ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ݁ܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile