Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:7

New American Standard Bible
1 Timothy 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it, either.
NA26 – οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν (5656) εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· (5736)
WH – ουδεν γαρ εισηνεγκαμεν (5656) εις τον κοσμον οτι ουδε εξενεγκειν (5629) τι δυναμεθα (5736)
PES – ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile