Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:16-17

New American Standard Version
1 Corinthians 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other.
NA26 – ἐβάπτισα (5656) δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα (5758) εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. (5656)
WH – εβαπτισα (5656) δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα (5758) ει τινα αλλον εβαπτισα (5656)
PES – ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܰܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void.
NA26 – οὐ γὰρ ἀπέστειλέν (5656) με Χριστὸς βαπτίζειν (5721) ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, (5733) οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ (5686) σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.
WH – ου γαρ απεστειλεν (5656) με χριστος βαπτιζειν (5721) αλλα ευαγγελιζεσθαι (5733) ουκ εν σοφια λογου ινα μη κενωθη (5686) ο σταυρος του χριστου
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܰܥܡܳܕ݂ܽܘ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܳܐ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܪܰܩ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser: