Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:16-17

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I did baptize the household of Stephanas also; beyond that, I do not know if I baptized anyone else.
NA26 – ἐβάπτισα (5656) δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα (5758) εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. (5656)
WH – εβαπτισα (5656) δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα (5758) ει τινα αλλον εβαπτισα (5656)
PES – ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܰܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made of no effect.
NA26 – οὐ γὰρ ἀπέστειλέν (5656) με Χριστὸς βαπτίζειν (5721) ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, (5733) οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ (5686) σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.
WH – ου γαρ απεστειλεν (5656) με χριστος βαπτιζειν (5721) αλλα ευαγγελιζεσθαι (5733) ουκ εν σοφια λογου ινα μη κενωθη (5686) ο σταυρος του χριστου
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܰܥܡܳܕ݂ܽܘ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡܣܰܒ݁ܳܪܽܘ ܠܳܐ ܒ݁ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܬ݁ܰܪܰܩ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile