Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:13

New American Standard Bible
2 Corinthians 10:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we will not boast beyond {our} measure, but within the measure of the domain which God assigned to us as a measure, to reach even as far as you.
NA26 – ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, (5695) ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν (5656) ἡμῖν θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι (5635) ἄχρι καὶ ὑμῶν.
WH – ημεις δε ουκ εις τα αμετρα καυχησομεθα (5695) αλλα κατα το μετρον του κανονος ου εμερισεν (5656) ημιν ο θεος μετρου εφικεσθαι (5635) αχρι και υμων
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬ݂ܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܡܛܶܐ ܐܳܦ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile