Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:16,19

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Again I say, let no one think me foolish; but if {you do,} receive me even as foolish, so that I also may boast a little.
NA26 – Πάλιν λέγω, (5719) μή τίς με δόξῃ ἄφρονα εἶναι· (5750) εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι. (5667)
WH – παλιν λεγω (5719) μη τις με δοξη (5661) αφρονα ειναι (5721) ει δε [ μηγε | μη γε ] καν ως αφρονα δεξασθε (5663) με ινα καγω μικρον τι καυχησωμαι (5667)
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܣܒ݁ܰܪ ܥܠܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܩܰܒ݁ܠܽܘܢܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܀
Lexical Parser:  
2 Corinthians 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you, being {so} wise, tolerate the foolish gladly.
NA26 – ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε (5736) τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες· (5752)
WH – ηδεως γαρ ανεχεσθε (5736) των αφρονων φρονιμοι οντες (5723)
PES – ܡܢܳܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܠܡܶܫܬ݁ܡܳܥܽܘ ܠܚܰܣܺܝܪܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile