Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:30

New American Standard Bible
2 Corinthians 11:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If I have to boast, I will boast of what pertains to my weakness.
NA26 – Εἰ καυχᾶσθαι (5738) δεῖ, (5904) τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. (5695)
WH – ει καυχασθαι (5738) δει (5719) τα της ασθενειας [ [μου] | μου ] καυχησομαι (5695)
PES – ܐܶܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܳܪܽܘ ܘܳܠܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܰܝ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile